Päivystys virka-ajan ulkopuolella

Eläin­lää­kä­ri­päi­vys­tys on tar­koi­tet­tu vain äkil­li­sil­le sai­ras­ta­pauk­sil­le, jot­ka vaa­ti­vat kii­reel­lis­tä hoi­toa. Päi­vys­tys ei ole tar­koi­tet­tu pit­käai­kais­ten ei­kä ei-kii­reel­lis­ten sai­rauk­sien hoi­toa varten. Päi­vys­tyk­ses­sä eläi­mel­le an­ne­taan en­sia­pu­luon­tois­ta hoi­toa.

Jos eläin­lää­kä­ri ei toi­men­pi­teen vuok­si pää­se he­ti vas­taa­maan pu­he­li­meen, jät­tä­kää vas­taa­jaan vies­ti ja yh­teys­tie­ton­ne ja odot­ta­kaa eläin­lää­kä­rin yh­tey­de­not­toa.

Päi­vys­tä­vän eläin­lää­kä­rin ta­voit­taa il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin puh. 0600 303 301

Pu­he­lun hin­ta päi­vys­tä­väl­le eläin­lää­kä­ril­le
2,54 €/mi­nuut­ti klo 08 – 22 ja
5,11 €/mi­nuut­ti klo 22 – 08