Asumisterveys

Ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kaan asun­non ja muun si­sä­ti­lan si­säil­man puh­tau­den, läm­pö­ti­lan, kos­teu­den, va­lon, sä­tei­lyn ja mui­den vas­taa­vien olo­suh­tei­den tu­lee ol­la sel­lai­set, et­tei niis­tä ai­heu­du asun­nos­sa tai si­sä­ti­las­sa oles­ke­le­vil­le ter­veys­hait­taa.

Ra­ken­nuk­sen omis­ta­jan tu­lee huo­leh­tia ra­ken­nuk­sen kun­nos­sa­pi­to­toi­mis­ta si­ten, et­tei huo­neis­to ai­heu­ta sen käyt­tä­jil­le ter­veys­hait­taa. Asuk­kaan epäil­les­sä ter­veys­hait­taa tu­lee hä­nen ot­taa en­si­si­jai­ses­ti yh­teyt­tä asun­non omis­ta­jaan tai ta­loyh­tiön isän­nöit­si­jään. Huo­neis­ton omis­ta­ja on vel­vol­li­nen pois­ta­maan huo­neis­tos­sa ole­vat ja asu­mis­ter­veyt­tä hei­ken­tä­vät epä­koh­dat. Mi­kä­li huo­neis­ton omis­ta­ja ei ole asuk­kaan pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta ryh­ty­nyt tar­vit­ta­viin kor­jaus­toi­men­pi­tei­siin, voi asu­kas ot­taa yh­teyt­tä alueen­sa ter­veys­tar­kas­ta­jaan.

Ter­veys­tar­kas­ta­jan en­sim­mäi­nen käyn­ti­ker­ta on mak­su­ton. Jos asian hoi­ta­mi­nen vaa­tii li­sä­käyn­te­jä tai -sel­vi­tyk­siä, pe­ri­tään niis­tä kus­tan­nuk­sia vas­taa­va mak­su. Ter­veys­tar­kas­ta­ja ei tee huo­neis­to­jen kun­toar­vioi­ta; tar­kas­tuk­sia ja nii­den vaa­ti­mia li­sä­toi­men­pi­tei­tä teh­dään ai­noas­taan ta­pauk­sis­sa, jois­sa on pe­rus­tel­tu syy epäil­lä huo­neis­ton ai­heut­ta­van sen käyt­tä­jil­le ter­veys­hait­taa. Asun­to­kaup­paan liit­ty­väs­tä kos­teus- tai ho­me­vau­rioi­den kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta saat li­sä­tie­toa ku­lut­ta­ja­neu­vo­jal­ta.

Li­sä­tie­toa eri ai­hea­lueil­ta:

Asu­mis­ter­vey­sa­sioi­ta kä­sit­te­le­vien ter­veys­tar­kas­ta­jien pu­he­lin­nu­me­rot kun­nit­tain:

  • Ka­jaa­ni, Pal­ta­mo, Ris­ti­jär­vi                  044 7100 831
  • Kuh­mo, Sot­ka­mo                                 044 7970 304
  • Hy­ryn­sal­mi, Puo­lan­ka, Suo­mus­sal­mi  044 7773 052
  • Me­lua­siat ko­ko alueel­la                       044 7970 303/ 044 7970 304