Elintarvikehuoneiston perustaminen ja ilmoituksenvarainen toiminta

Toi­min­nan­har­joit­ta­ja tu­lee teh­dä il­moi­tus vii­meis­tään 4 viik­koa en­nen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta. Il­moi­tus tu­lee teh­dä myös toi­min­nan olen­nai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta ja toi­mi­jan vaih­tu­mi­ses­ta. Ter­veys­val­von­ta kä­sit­te­lee il­moi­tuk­sen ja mer­kit­see il­moi­te­tut tie­dot val­von­ta­koh­de­tie­to­kan­taan. Il­moi­tuk­sen te­ki­jäl­le lä­he­te­tään to­dis­tus il­moi­tuk­sen kä­sit­te­lys­tä. Il­moi­tuk­sen kä­sit­te­lys­tä pe­ri­tään mak­su­tak­san mu­kai­nen kä­sit­te­ly­mak­su. Toi­mi­jal­la tu­lee ol­la myös oma­val­von­ta­järjestelmä, mut­ta si­tä ei tar­vit­se hy­väk­syt­tää val­von­ta­vi­ra­no­mai­sel­la. Tar­kem­pia tie­to­ja elin­tar­vi­ke­huo­neis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta saat aluee­si ter­veys­tar­kas­ta­jal­ta. Toi­mi­jan tu­lee huo­mioi­da myös mui­den vi­ra­no­mais­ten toi­min­nal­le aset­ta­mat vaa­ti­muk­set.

Eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta kä­sit­te­le­västä lai­toksesta tu­lee tehdä hakemus hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ril­le elintarvikehuoneiston hyväksymisestä. Hakemus tulee tehdä en­nen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta.  Hakemuksesta tehdään hyväksymispäätös 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, jollei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Ilmoitukset ja lomakkeet

Al­ku­tuo­tan­to

Al­ku­tuo­tan­nol­la tar­koi­te­taan al­ku­tuo­tan­non tuot­tei­den tuo­tan­toa, kas­va­tus­ta ja vil­je­lyä. Sii­hen kuu­lu­vat myös sa­don­kor­juu, lyp­sä­mi­nen, eläin­tuo­tan­non vai­heet en­nen teu­ras­tus­ta, ka­las­tus, met­säs­tys ja luon­non­va­rais­ten tuot­tei­den ke­rää­mi­nen. Al­ku­tuo­tan­toa ovat esi­mer­kik­si mai­don- ja li­han­tuo­tan­to, li­ha­kar­jan kas­va­tus, hu­na­jan­tuo­tan­to, ka­las­tus ja ka­lan­vil­je­ly, kas­vis­ten ja he­del­mien se­kä vil­jan ja sien­ten vil­je­ly, luon­non­va­rais­ten mar­jo­jen ja sien­ten ke­räi­ly se­kä met­säs­tys.

Toi­mi­jan on il­moi­tet­ta­va al­ku­tuo­tan­to­pai­kas­ta ja siel­lä har­joi­tet­ta­vas­ta toi­min­nas­ta terveysvalvonnalle Il­moi­tus­vel­vol­li­suus ei kos­ke luon­non­va­rais­ten tuot­tei­den ke­rää­jiä ei­kä met­säs­tä­jiä.

Ilmoitukset ja lomakkeet

Mi­kä­li al­ku­tuo­tan­to­pai­kan yh­tey­des­sä ta­pah­tu­va elin­tar­vik­kei­den kä­sit­te­ly on luon­teel­taan ja laa­juu­del­taan sel­lais­ta, et­tei ky­sees­sä ole pelk­kä al­ku­tuo­tan­to (esim. tuot­teet pa­ka­taan tai nii­tä jat­ko­ja­los­te­taan) on toi­min­nas­ta teh­tä­vä elin­tar­vi­ke­lain mu­kai­nen il­moi­tus (kts. edel­lä). Al­ku­tuo­tan­non tuot­tei­den vä­häi­sen luo­vu­tuk­sen suo­raan ku­lut­ta­jal­le kat­so­taan kuu­lu­van al­ku­tuo­tan­toon, ei­kä sii­tä enää tar­vit­se teh­dä eril­lis­tä elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tus­ta.

Li­sä­tie­to­ja al­ku­tuo­tan­non val­von­nas­ta an­ta­vat hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri p. 044 705 6148 (mai­don-, li­han-, hu­na­jan ja ka­nan­mu­nien­tuo­tan­to se­kä ka­las­tus­tuot­teet) ja ter­veys­tar­kas­ta­ja p. 044 710 0832 (mar­ja-, kas­vis- ja juu­res­tuo­tan­to).

Elin­tar­vi­ke­huo­neis­tol­le ase­tet­ta­vat vaa­ti­muk­set

Li­sä­tie­toa elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­le ja toi­min­nal­le ase­te­tuis­ta vaa­ti­muk­sis­ta löy­dät Ruo­ka­vi­ras­ton si­vuil­ta: