Elintarvikkeiden tilapäismyynti ja liikkuvat elintarvikehuoneistot

Ti­la­päis­myyn­ti

Elin­tar­vi­kea­lan toi­mi­jan on teh­tä­vä rekisteröinti-il­moi­tus terveysvalvontaan har­joit­ta­mas­taan tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den ja jär­jes­tö­jen ei tar­vit­se il­moit­taa ter­veys­val­von­nal­le vä­hä­ris­ki­ses­tä elin­tar­vi­ke­myyn­nistä esi­mer­kik­si kou­lu­jen myy­jäi­sis­tä, seu­ra­kun­nan kah­vi­ti­lai­suuk­sis­ta tai ur­hei­lu­seu­ro­jen ta­pah­tu­mis­ta. Täl­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa tu­lee kui­ten­kin nou­dat­taa hy­vää hy­gie­niaa ja huo­leh­tia elin­tar­vik­kei­den oi­keis­ta säi­ly­tys­läm­pö­ti­lois­ta.

Li­sä­tie­toa elin­tar­vik­kei­den ti­la­päis­myyn­nin jär­jes­tä­mi­ses­tä löy­dät ter­veys­val­von­nan asia­ka­soh­jees­ta. Li­sä­tie­toa voi ky­syä myös ter­veys­tar­kas­ta­jil­ta.

Ilmoitukset ja lomakkeet

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ovat siirrettävissä olevia myynti- tai tarjoilupisteitä tai elintarvikkeiden valmistus- tai käsittelytiloja. Ne voivat liikkua tai niitä voidaan siirtää paikasta toiseen yhden tai useamman kunnan alueella. Tyypillisesti liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat erilaisissa tapahtumissa, messuilla markkinoilla ja toreilla. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi erilaiset myyntiautot, telttakatokset ja pienet kioskit. Liikkuvan elintarvikehuoneiston sijainti voi vaihdella päivittäin tai se voi pysyä myös samana esimerkiksi koko kesäkauden.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Liik­ku­vas­ta elin­tar­vi­ke­huo­neis­tos­ta tie­dot­ta­mi­nen

Elintarviketoimijan tulee tiedottaa liikkuvasta elintarvikehuoneistosta niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedottamista ei tarvitse tehdä, kun toimija liikkuu sen kunnan valvonta-alueella, jonka elintarvikevalvontaviranomaiselle on alun perin rekisteröinyt liikkuvan elintarvikehuoneiston.

Jos toiminta toistuu esimerkiksi viikoittain tiettynä päivänä, voi toimija tehdä tiedottamisen pidemmälle ajalle tai toistaiseksi voimassa olevana. Toimija voi myös tiedottaa valvontayksikköä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta jo hyvissä ajoin, esimerkiksi vuoden alussa, jos tietää jo ennalta tulevan vuoden myyntitapahtumat.

Oma­val­von­ta

Elintarviketoi­mi­jal­la on ol­ta­va kir­jal­li­nen oma­val­von­ta­ ja se on säi­ly­tet­tä­vä myyn­ti­pai­kal­la. Oma­val­von­na­s­sa on esi­tet­tä­vä elin­tar­vik­kei­den kan­nal­ta tär­keät vai­heet elin­tar­vik­keen val­mis­tuk­ses­sa, kä­sit­te­lys­sä se­kä säi­ly­tyk­ses­sä ja mai­nit­ta­va toi­men­pi­teet näi­den koh­tien val­vo­mi­sek­si.