Hygieniaosaaminen

Elin­tar­vik­kei­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­tä vaa­di­taan hy­gie­niao­saa­mis­ta eri osa-alueil­ta: mik­ro­bio­lo­gia, ruo­ka­myr­ky­tyk­set, hy­giee­ni­set työ­ta­vat, hen­ki­lö­koh­tai­nen hy­gie­nia, puh­taa­na­pi­to, oma­val­von­ta ja lain­sää­dän­tö. Elin­tar­vi­ke­hy­giee­ni­ses­tä osaa­mi­ses­ta sää­de­tään ylei­ses­sä elin­tar­vi­ke­hy­gie­nia-ase­tuk­ses­sa (852/2004/EU) ja elin­tar­vi­ke­lais­sa (297/2021). Elin­tar­vi­kea­lan toi­mi­jan vel­vol­li­suus on kus­tan­nuk­sel­laan var­mis­taa, et­tä elin­tar­vik­kei­ta kä­sit­te­le­viä työn­te­ki­jöi­tä kou­lu­te­taan ja oh­ja­taan hei­dän työ­teh­tä­vien­sä edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la. Elin­tar­vi­ke­hy­giee­ni­nen osaa­mi­nen osoi­te­taan hy­gie­niapassil­la.

Hy­gie­nia­pas­sin hank­ki­mi­nen

Hy­gie­niapassi­tes­te­jä jär­jes­tä­vät ja hygieniapasseja myön­tä­vät Ruokaviraston hy­väk­sy­mät hygieniapassites­taa­jat. Osa tes­taa­jis­ta jär­jes­tää en­nen tes­tiä hy­gie­niao­saa­mis­kou­lu­tus­ta. Li­sä­tie­toa hy­gie­niapassis­ta ja Kai­nuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­tä ­tes­teis­tä löy­tyy al­la ole­vis­ta lin­keis­tä.

Li­sä­tie­toa hy­gie­niapassista