Omavalvonta

Oma­val­von­nak­si kut­su­taan elin­tar­vi­kea­lan toi­mi­jan omaa jär­jes­tel­mää, jol­la toi­mi­ja pyr­kii var­mis­ta­maan, et­tä elin­tar­vi­ke, al­ku­tuo­tan­to­paik­ka ja elin­tar­vi­ke­huo­neis­to se­kä siel­lä har­joi­tet­ta­va toi­min­ta täyt­tä­vät niil­le elin­tar­vi­ke­mää­räyk­sis­sä ase­te­tut vaa­ti­muk­set.

Toi­mi­jan on tun­nis­tet­ta­va omaan toi­min­taan­sa ja kä­sit­te­le­mään­sä elin­tar­vik­kee­seen liit­ty­vät elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­vat te­ki­jät. Toi­mi­jal­la on ol­ta­va riit­tä­vät ja oi­keat tie­dot tuot­ta­mas­taan, ja­los­ta­mas­taan ja ja­ke­le­mas­taan elin­tar­vik­kees­ta. Oma­val­von­nan avul­la toi­mi­jan tu­lee hal­li­ta toi­min­tan­sa ris­kit. Toi­mi­ja vas­taa ai­na omas­ta toi­min­nas­taan ja sii­hen liit­tyen myös oma­val­von­nas­ta.

Li­sä­tie­toa oma­val­von­nas­ta löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­si­vul­ta.