Nikotiinivalmisteet

Lää­ke­lain mu­kaan ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­ta saa myy­dä ap­teek­kien li­säk­si tu­pak­kaa myy­vis­tä kau­pois­ta, huol­toa­se­mil­ta ja kios­keis­ta.

Ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin edel­ly­tyk­set:

  • elin­kei­non­har­joit­ta­jal­la on myyn­ti­pai­kan si­jain­ti­kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sen kir­jal­li­ses­ta ha­ke­muk­ses­ta myön­tä­mä vä­hit­täis­myyn­ti­lu­pa
  • val­mis­tei­ta myy­dään ai­noas­taan 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le
  • myy­jä voi val­voa os­to­ti­lan­net­ta
  • elin­kei­non­har­joit­ta­jal­la tu­lee ol­la ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin oma­val­von­ta­suun­ni­tel­ma
  • val­mis­tei­ta ei myy­dä ra­vin­to­lois­ta tai au­to­maa­teis­ta

Ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­ti kau­pois­ta edel­lyt­tää si­jain­ti­kun­nan myön­tä­mää lu­paa. Kun­nan tu­lee myön­tää lu­pa, jos elin­kei­non­har­joit­ta­jal­la on edel­ly­tyk­set säi­lyt­tää ja myy­dä val­mis­tei­ta lää­ke­lain mu­kai­ses­ti. Ha­ke­muk­ses­ta tu­lee käy­dä il­mi, kuin­ka lu­van ha­ki­ja var­mis­taa, et­tä la­kia ja sen no­jal­la an­net­tu­ja sää­dök­siä nou­da­te­taan.

Ha­ke­muk­seen tu­lee si­säl­tyä seu­raa­vat tie­dot:

  • ha­ki­jan ni­mi tai yh­tei­sön toi­mi­ni­mi ja yh­teys­tie­dot, yri­tys- ja yh­tei­sö­tun­nus se­kä ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­ti­paik­ko­jen osoit­teet
  • sel­vi­tys ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den säi­ly­tyk­ses­tä (läm­pö­ti­la­ket­jun ja vii­mei­sen myyn­ti­päi­vän seu­ran­ta) ja sii­tä mi­ten myyn­nin val­von­nas­ta huo­leh­di­taan (mi­ten val­mis­teet si­joi­te­taan myy­mä­läs­sä ja mi­ten myyn­nin ikä­ra­jaa val­vo­taan)
  • myyn­nis­tä vas­taa­van ni­mi ja yh­teys­tie­dot
  • ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­ti­pai­kas­sa si­jait­se­vien myyn­ti­pis­tei­den lu­ku­mää­rä ja sel­vi­tys nii­den si­jain­nis­ta

Nikotiinituotteiden myyntilupahakemus