Talous- ja uimavedet

Ta­lous­ve­si

Ta­lous­ve­den tu­lee täyt­tää so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ase­tuk­sen (1352/2015) laa­tu­vaa­ti­muk­set ja -suo­si­tuk­set. Ter­veys­val­von­ta val­voo val­von­taoh­jel­man mu­kai­sil­la näyt­tee­no­toil­la ver­kos­to­ve­den laa­tua. Ve­si­näyt­tee­no­ton li­säk­si ve­si­lai­tok­sil­le teh­dään myös tar­kas­tuk­sia, joil­la var­mis­te­taan asian­mu­kai­set olo­suh­teet se­kä ve­si­lai­tok­sen toi­min­ta­val­mius poik­keu­so­lois­sa. Val­von­tayk­si­kön alueel­la on kun­nit­tais­ten ve­si­lai­tos­ten li­säk­si noin 50 ve­sio­suus­kun­taa, jot­ka huo­leh­ti­vat ha­ja-asu­tu­sa­lueen ve­si­huol­los­ta.

Li­sä­tie­toa:
– Ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin­lai­tos (THL)
– Val­vi­ra 

Kun­tien ve­si­lai­tok­sia:
– Ka­jaa­nin Ve­si
Kuhmon VesiEnergia Oy
– Sot­ka­mon ve­si­huol­to­lai­tos 
– Ve­si Me­ga Oy (Hy­ryn­sal­mi)
– Puolangan ve­si­lai­tos
– Suo­mus­sal­men ve­si­lai­tos

Kai­vo­ve­si

Kai­vo­ve­det ei­vät kuu­lu ter­veys­val­von­nan sään­nöl­li­sen val­von­nan pii­riin. Kai­vo­ve­det kan­nat­taa tut­ki­tut­taa kui­ten­kin muu­ta­man vuo­den vä­lein, kos­ka kai­vo­ra­ken­tei­den rik­kou­tu­mi­set ja run­saat pin­ta­ve­si­va­lun­nat voi­vat hei­ken­tää kai­von ve­den­laa­tua. Kai­vo­ve­si­näyt­teen voi asu­kas ot­taa it­se­kin ja toi­mit­taa sen la­bo­ra­to­rioon. Näyt­tee­not­to-oh­jei­ta ja tyh­jiä ve­si­näy­te­pul­lo­ja voi ky­syä oman alueen ter­veys­tar­kas­ta­jal­ta tai näyt­teen tut­ki­val­ta la­bo­ra­to­riol­ta.

Li­sä­tie­to­ja kai­vois­ta ja kai­vo­ve­des­tä:
– Ve­den­han­kin­ta kai­vos­ta (Ympäristöhallinto)
– Kai­vo­ve­den ana­lyy­si­tulk­ki (Vesi.fi)

Ui­ma­ve­si

Ter­veys­val­von­nan teh­tä­viin kuu­luu myös yleis­ten ui­ma­ran­to­jen ve­den­laa­dun val­von­ta. Suu­ril­ta ui­ma­ran­noil­ta ve­si­näy­te ote­taan en­nen ui­ma­kau­den al­kua ja kol­me ker­taa ui­ma­kau­den ai­ka­na. So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on myös edel­lyt­tä­nyt, et­tä suu­rim­mil­le ui­ma­ran­noil­le laa­di­taan myös ui­ma­ve­sip­ro­fii­lit, jois­sa ar­vioi­daan mm. ui­ma­ve­den laa­tuun vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä.

Suu­ria ui­ma­ran­to­ja (EU-ui­ma­ran­to­ja) Kai­nuun alueel­la ovat:

Ka­jaa­nin Ke­sä­nie­mi

Ka­jaa­nin Pal­ta­nie­mi

Sot­ka­mon Hiuk­ka

Suo­mus­sal­men Jät­kän­puis­to

Pieniä ylei­siä ui­ma­ran­to­ja, joi­ta ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen sään­nöl­li­ses­ti val­voo on alueen kun­nis­sa yh­teen­sä 22 ja myös niis­tä ote­taan ve­si­näyt­tei­tä ui­ma­kau­den ai­ka­na kuu­kau­sit­tain. Jos ui­ma­ran­nan ve­den­laa­dus­sa ha­vai­taan on­gel­mia, voi­daan näyt­tee­not­toa li­sä­tä. Ve­den­laa­tuon­gel­mien il­me­tes­sä, tie­do­te­taan asias­ta ui­ma­reil­le ui­ma­ran­nan il­moi­tus­tau­lul­la. Jos on­gel­mat ovat niin suu­ria, et­tä niis­tä voi ai­heu­tua ter­veys­hait­taa, ase­te­taan ui­ma­ran­ta käyt­tö­kiel­toon. Täl­lai­sen ti­lan­teen voi ai­heut­taa esim. ui­ma­ran­nal­le ajau­tu­nut run­sas si­ni­le­vä­ku­kin­to. Tuo­rein ve­den­laa­tu­tie­to löy­tyy ui­ma­ran­to­jen il­moi­tus­tau­lul­ta.

Uimarantaluettelo Kainuun alueen uimarannoista

Li­sä­tie­toa ui­ma­ran­ta­ve­sis­tä löy­tyy THL:n si­vuil­ta.

Ui­ma-al­las­ve­si

Ter­veys­val­von­ta seu­raa sään­nöl­li­ses­ti myös ui­ma­hal­lien, kyl­py­löi­den ja ylei­ses­sä tai hoi­to­käy­tös­sä ole­vien ui­ma-al­tai­den ve­den­laa­tua. Ve­si­näyt­tee­not­to­ker­to­jen lu­ku­mää­rä vaih­te­lee käyt­tä­jä­mää­rien mu­kaan pie­nim­pien koh­tei­den nel­jäs­tä vuo­tui­ses­ta näyt­tee­not­to­ker­ras­ta suur­ten kyl­py­löi­den useaan kym­me­neen näyt­tee­not­to­ker­taan. Al­las­ve­sis­tä tut­ki­taan noin kym­men­tä eri muut­tu­jaa, mm. ve­den kloo­ri­pi­toi­suut­ta ja mik­ro­bio­lo­gis­ta laa­tua. Vi­ra­no­mais­val­von­nan li­säk­si myös lai­tok­sen yl­lä­pi­tä­jät seu­raa­vat oma­na käyt­tö­tark­kai­lu­naan al­tai­den ve­den­laa­tua.