Terveysvalvonnalle tehtävät ilmoitukset ja lomakkeet

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon säh­köi­nen il­moi­tus­pal­ve­lu ilp­pa

Elin­tar­vi­ke- ja ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kai­nen il­moi­tus teh­dään ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon val­ta­kun­nal­li­sen ilp­pa -pal­ve­lun kaut­ta. Voit il­moit­taa toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta, toi­mi­jan vaih­dok­ses­ta, toi­min­nan olen­nai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta se­kä toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta. Tie­dot il­pas­ta me­ne­vät säh­köi­ses­ti oman kun­nan val­von­tayk­si­kön kä­si­tel­tä­väk­si. Ruo­ka­vi­ras­to vas­taa ilp­pa -pal­ve­lun yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä.

Il­moi­tuk­sen liit­tee­nä tu­lee ol­la poh­ja­ku­va, jos­ta il­me­nee ti­lat ja nii­den käyt­tö­tar­koi­tus se­kä lait­tei­den ja ka­lus­tei­den si­joit­te­lu. En­nen il­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä tar­vi­taan Suo­mi.fi -val­tuu­tus yri­tyk­seen, jol­le il­moi­tus ha­lu­taan teh­dä.

Tu­pak­ka­lain mu­kai­set ha­ke­muk­set teh­dään edel­leen Val­vi­ran yl­lä­pi­tä­män säh­köi­sen jär­jes­tel­män kaut­ta.

Säh­köi­seen il­moi­tus­pal­ve­luun pää­see lin­kis­tä ilp­pa.fi

Täl­lä het­kel­lä il­pas­sa ei voi il­moit­taa hy­väk­syn­tää vaa­ti­vaa elin­tar­vi­kea­lan toi­min­taa (lai­tos­toi­min­taa) ei­kä elin­tar­vik­kei­den al­ku­tuo­tan­non toi­min­taa. Myös­kään ta­lous­vet­tä toi­mit­ta­vaa lai­tos­ta, ta­lous­ve­den käyt­töä osa­na jul­kis­ta tai kau­pal­lis­ta toi­min­taa, tai yh­tei­ses­sä käy­tös­sä ole­vaa ve­de­not­ta­mo tai ve­si­säi­liö­tä (väh. 50 hen­ki­lön tar­pei­siin tai väh. 10 m3/ vrk) ei voi il­moit­taa il­pan kaut­ta. Näi­den osal­ta pi­tää ot­taa yh­teyt­tä oman alueen val­von­tayk­sik­köön.

Li­sä­tie­to­ja ja oh­jei­ta:
– ilp­pa – ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon säh­köi­nen il­moi­tus­pal­ve­lu

Lo­mak­keet

Ilmoituslomakkeet voi lähettää myös kirjallisesti osoitteeseen Kainuun ympäristöterveyspalvelut, Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani tai sähköisesti Kainuun ympäristöterveyspalveluiden yhteiseen sähköpostiosoitteeseen ymparistoterveys@sotkamo.fi.

Elin­tar­vi­ke­val­von­ta

Ilmoitus alkutuotantopaikasta (word)

Il­moi­tus elin­tar­vi­ke­huo­neis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta (word)

Il­moi­tus ruo­ka­myr­ky­tys- tai ve­sie­pi­de­miae­päi­lys­tä

Elintarvikealan toimijan tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (word)

Ter­vey­den­suo­je­lu

Ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kai­nen il­moi­tus toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta (word)

Terveydensuojelulain mukainen hakemus vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymisestä (word)

Muut

Asu­mis­ter­vey­teen liit­ty­vä yh­tey­de­not­to­pyyn­tö (word)

Tu­pak­ka­tuot­tei­den myyn­ti­lu­pa­ha­ke­mus (Val­vi­ra)