Terveysvalvonnan yhteystiedot

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­joh­ta­ja Päi­vi Ny­kä­nen, p. 044 710 0830

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri Ee­ro Sch­ro­de­rus, p. 044 705 6148
eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­vat lai­tok­set, en­si­saa­pu­mis­paik­ka­val­von­ta, eläin­pe­räis­ten si­vu­tuot­tei­den val­von­ta

Toi­mis­to­sih­tee­ri Pau­la Par­ta­nen, p. 044 797 4846
Toi­mis­to­sih­tee­ri Ma­ri Karp­pa­nen, p. 044 797 4746

Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni

Säh­kö­pos­tia voi lä­het­tää ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yh­tei­seen osoit­tee­seen                                              ym­pa­ris­to­ter­veys(at)sotkamo.fi. Tä­tä säh­kö­pos­tia lue­taan jo­ka ar­ki­päi­vä. Tä­hän osoit­tee­seen voi lä­het­tää myös ha­ke­muk­sia/ il­moi­tuk­sia ja an­taa pa­lau­tet­ta ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lol­le.

Hen­ki­lös­tön säh­kö­pos­tio­soit­teet: etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@sotkamo.fi

Elin­tar­vi­ke­val­von­ta se­kä tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta

Sot­ka­mo

 • Tan­ja Vää­nä­nen, p. 044 797 4399
  lei­po­mot, pi­to­pal­ve­lut, kes­kus­keit­tiöt, val­mis­tus, lai­tos­keit­tiöt, tar­joi­lu­keit­tiöt, ra­vin­to­lat, piz­ze­riat, kah­vi­lat ja pu­bit
  tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta
 • Vir­pi Vuol­li, p. 044 750 2133 (Virkavapaalla)
  elin­tar­vi­ke­myy­mä­lät ja kul­je­tu­sa­jo­neu­vot
  tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta

Kuh­mo

 • Vir­pi Vuol­li, p. 044 750 2133 (Virkavapaalla)
  elin­tar­vi­ke­val­von­nan koh­teet (pl. lei­po­mot)
  tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta

Ka­jaa­ni, Pal­ta­mo ja Ris­ti­jär­vi

 • Maa­rit Par­ta­nen, p. 044 288 5518
  ruo­ka­ra­vin­to­lat, kes­kus­keit­tiöt, jää­te­lö­kios­kit, pu­bit, pi­to­pal­ve­lut, hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lat, lai­tos­keit­tiöt
  tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta
 • Jan­ne Hä­mä­läi­nen, p. 044 710 0832
  elin­tar­vi­ke­myy­mä­lät, kul­je­tu­sa­jo­neu­vot, piz­ze­riat, va­ras­tot, tuk­ku­kau­pat, lei­po­mot, pi­ka­ruo­ka­pai­kat, kah­vi­lat, val­mis­tus­lai­tok­set, ti­la­päis­myyn­ti, to­rit ja siir­ret­tä­vät myyn­ti­lait­teet
  tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta
 • Vir­pi Vuol­li, p. 044 750 2133 (Virkavapaalla)
  tar­joi­lu­keit­tiöt

Hy­ryn­sal­mi, Suo­mus­sal­mi ja Puo­lan­ka

 • Rai­ja Moi­la­nen, p. 044 710 4423
  kaik­ki elin­tar­vi­ke­val­von­nan koh­teet
  tu­pak­ka­tuot­tei­den ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta

Terveydensuojelu (mm. vesi- ja sisäilma-asiat, melu sekä muut julkiset tilat) ja tupakointikieltojen valvonta

Sot­ka­mo

 • Ju­ha-Mat­ti Mark­ka­nen, p. 044 797 0303
  ta­lous­ve­det, ui­ma­ran­nat, ui­ma-al­taat, kou­lut, päi­vä­ko­dit, so­siaa­lia­lan lai­tok­set
  tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta
 • Ve­ka To­lo­nen, p. 044 797 0304
  asun­non­tar­kas­tuk­set, kau­neus­hoi­to­lat ja ta­tuoin­ti ym., kun­to­sa­lit ja lii­kun­ta­ti­lat, ko­koon­tu­mis­huo­neis­tot ja ker­ho­ti­lat, ma­joi­tus­huo­neis­tot
  tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta

Kuh­mo

 • Ju­ha-Mat­ti Mark­ka­nen, p. 044 797 0303
  ta­lous­ve­det, ui­ma­ran­nat, ui­ma-al­taat, kou­lut, päi­vä­ko­dit, so­siaa­lia­lan lai­tok­set
  tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta
 • Ve­ka To­lo­nen, p. 044 797 0304
  asun­non­tar­kas­tuk­set, kau­neus­hoi­to­lat ja ta­tuoin­ti ym., kun­to­sa­lit ja lii­kun­ta­ti­lat, ko­koon­tu­mis­huo­neis­tot ja ker­ho­ti­lat, ma­joi­tus­huo­neis­tot
  tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta

Ka­jaa­ni, Pal­ta­mo, Ris­ti­jär­vi

 • Ju­ha-Pek­ka Sa­to­maa, p. 044 710 0831
  asu­mis­ter­veys, ta­lous­ve­det, ui­ma­ran­nat, ui­ma-al­taat, kou­lut, päi­vä­ko­dit, kau­neus­hoi­to­lat ja ta­tuoin­ti ym., kun­to­sa­lit ja lii­kun­ta­ti­lat, tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta
 • Päi­vi Pa­rik­ka, p. 044 710 0932
 • Ve­ka To­lo­nen, p. 044 797 0304
  so­siaa­lia­lan lai­tok­set, ko­koon­tu­mis­huo­neis­tot, ma­joi­tus­huo­neis­tot, tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta

Hy­ryn­sal­mi, Suo­mus­sal­mi, Puo­lan­ka

 • Pert­ti Mink­ki­nen, p. 044 777 3052
  asu­mis­ter­veys, ta­lous­ve­det, ui­ma­ran­nat, ui­ma-al­taat, kou­lut, päi­vä­ko­dit, so­siaa­lia­lan lai­tok­set, kau­neus­hoi­to­lat ja ta­tuoin­ti ym., kun­to­sa­lit ja lii­kun­ta­ti­lat, ko­koon­tu­mis­huo­neis­tot ja ker­ho­ti­lat, ma­joi­tus­huo­neis­tot
  tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta

Me­luun liit­ty­vät asiat ko­ko Kai­nuun alueel­la

 • Ju­ha-Mat­ti Mark­ka­nen, p. 044 797 0303
 • Ve­ka To­lo­nen, p. 044 797 0304

Si­jain­ti

 • Hy­ryn­sal­men toi­mi­pis­te, Las­ku­tie 1, 89400 Hy­ryn­sal­mi
 • Ka­jaa­nin toi­mi­pis­te, Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni
 • Sot­ka­mon toi­mi­pis­te, Ak­ko­nie­men­tie 10, 88600 Sot­ka­mo
 • Suo­mus­sal­men toi­mi­pis­te, Kaup­pa­ka­tu 20, 89600 Suo­mus­sal­mi

Au­kio­loa­jat

Ter­veys­tar­kas­ta­jat ovat ta­vat­ta­vis­sa so­pi­muk­sen mu­kaan.