Valvontasuunnitelmat

Val­von­ta­suun­ni­tel­mis­sa to­de­taan käy­tet­tä­vis­sä ole­vat voi­ma­va­rat ja nii­den ja­kau­tu­mi­nen eri toi­mia­loil­le. Tä­män li­säk­si suun­ni­tel­mis­sa esi­te­tään val­von­nan pai­no­pis­teet se­kä val­ta­kun­nal­li­seen val­von­taoh­jel­maan liit­ty­vät yh­tei­set ja toi­mia­la­koh­tai­set hank­keet ja pro­jek­tit.

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­huol­lon val­von­ta­suun­ni­tel­mas­sa on esi­tet­ty myös:

  • tar­kas­tuk­sen si­säl­tö
  • val­von­ta­koh­tei­den tai val­von­ta­koh­de­tyyp­pien tar­kas­tus­ti­heys
  • tar­kas­tuk­seen kes­ki­mää­räi­ses­ti käy­tet­tä­vä ai­ka
  • kun­nan toi­mes­ta ta­pah­tu­va näyt­tee­not­to ja näyt­tei­den tut­ki­mi­nen
  • val­von­ta­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­sen ar­vioin­ti

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2022