Rakennus- ja toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat

 

Rakennus- tai toimenpidelupahakemus
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

 

Hakijaa koskevat liitteet

 • valtakirja, jos hakijana muu kuin rakennuspaikan omistaja/haltija
 • ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä (nimenkirjoitusoikeus)
 • taloyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjanote

 

Rakennuspaikan haltijaa koskevat liitteet

 • selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta (ei 3 kk:ta vanhempi) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta. Omistus- tai hallintaoikeusselvitys voidaan liittää hakemukseen viranpuolesta, jos tieto on viranomaisen saatavilla
 • perunkirjasta jäljennös, jos luvanhakijana on perikunta

 

Rakennuspaikkaa koskevat liitteet

 • tarvittavat jäljennökset kartoista, kaavoista ja kiinteistörekisteristä voidaan liittää hakemukseen viranpuolesta. Jos kyse on uudesta tilasta, lohkomiskartan saa maanmittaustoimistosta (os. Lönnrotinkatu 2c, 87100 Kajaani,  puh. 029 530 1110)

 

Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus

Rakennushankeilmoitus (RH 1) on tehtävä jokaisesta luvan kohteena olevasta uudisrakennuksesta, laajennuksesta ja muutostyöstä erikseen. Jokaisesta asuinrakennuksesta, jossa on enemmän kuin yksi asunto tai asunnon huoneistoala ja varustetaso muuttuu laajennuksen ja muutostyön yhteydessä, täytetään erillinen asuinhuoneistot lomake (RH 2). Lomakkeet voi täyttää www-sivuillamme kohdassa Lomakkeet.

 

Piirustukset, pääsuunnittelijan allekirjoittamat

Yhtäpitävät sarjat rakennuspiirustuksia (pääpiirustukset) pätevän suunnittelijan allekirjoittamina ja seläkkeistä eri sarjoiksi sidottuina. Sarjan piirustukset on numeroitava asemapiirros ensimmäisenä. Piirustukset on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan ja ne on taitettava A4 kokoon siten, että piirustuksen nimiö jää näkyviin. Katso myös ohje rakennussuunnitelman laatimisesta.

 

Ennakkoluvat ja lausunnot, tiedottaminen

 • päätökset poikkeamisluvasta, suunnittelutarveratkaisusta tai ympäristöluvasta liitetään hakemukseen viranpuolesta, ellei tarvita lainvoimaisuustodistusta
 • tiehallinnon tai tiekunnan liittymäpäätös uudesta liittymästä
 • selvitys naapurin kuulemisesta (erillisellä liitteellä tai lupahakemuksen kohdassa 8), kuultavia naapureita ovat yleensä kaikki rajanaapurit sekä vastapäiset kiinteistöt. Jos naapuria ei tiedetä tai hankaluudetta tavata tai jos naapureita on enemmän kuin 10, voidaan tieto hakemuksen vireille tulosta antaa viranomaisen toimesta tehtäväksi
 • naapurin suostumus (jos rakentaminen sitä vaatii, esim. rajaetäisyydet)

 

Muut liiteasiakirjat

 • selvitys rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista
 • rakennustyössä tulee olla MRL 122 §:n mukainen vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorittamisesta. Omakotitaloissa, vaativissa vapaa-ajan rakennuksissa ja näitä suuremmissa kohteissa vastaavan työnjohtajan on oltava vähintään teknillisen koulun rakennusosaston oppimäärän suorittanut. Vastaavaksi työnjohtajaksi voi hakea lomakkeella tai täydentää tiedot Lupapiste-palvelussa
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustyöstä vastaava työnjohtaja. Asennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin kvv-työnjohtaja on hyväksytty. Kvv-työnjohtajaksi voi hakea lomakkeella tai täydentää tiedot Lupapiste-palvelussa
 • jätevesien käsittelysuunnitelma (viemäriverkoston ulkopuoliset alueet)
 • ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustus
 • selvitys purettavista rakennusmateriaaleista ja hyväksikäytöstä