Ohje rakennussuunnitelman laatimisesta

Rakennus- / toimenpidelupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 määräysten mukaisesti. Pääpiirustuksiin kuuluvat vähintään asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.
Piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat. MRL 120 § määrää lisäksi, että jokaiseen rakennushankkeeseen on nimettävä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta.

 

Luonnosten esittely
Suunnitelmaa on syytä käydä jo luonnosvaiheessa esittelemässä rakennusvalvonnassa, jotta neuvot ja ohjeet tulevat huomioiduksi hyvissä ajoin. Asemakaava-alueelle rakennettaessa rakennusvalvonnasta voi saada asemakaavan yhteydessä laadittua, suunnittelua auttavaa aineistoa.

 

Piirustuksissa esitettävät asiat

Asemapiirros:
Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:200, haja-asutusalueella voidaan käyttää mittakaavaa 1:500. Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä. Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä.
Asemapiirroksessa tulee esittää mm. seuraavat asiat:

 • tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
 • kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
 • kaava-alueella korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät
 • kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet
 • lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella
 • lähiympäristön rakennukset riittävän laajasti
 • tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja rakennelmat
 • rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuina ja kerrosluku
 • rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
 • sisäänkäyntien paikat, porrashuoneiden tunnukset merkitään, jos ne ovat tiedossa
 • korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä, sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti
 • vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin (voidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirroksessa)
 • vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 • sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely (voidaan esittää myös erillisessä suunnitelmassa)
 • rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
 • pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 • väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms, maalämpöputkisto
 • kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha- alueella
 • säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet ja autopaikat
 • ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit
 • pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä selostetaan tarvittaessa piirroksen tekstiosassa
 • kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma esitetään tekstiosassa

 

Pohjapiirros:
Pohjapiirrokset tulee laatia rakennuksen kerroksista, kellarikerroksista ja ullakosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirroksista. Mittakaava on yleensä 1:100, pienissä kohteissa (esim. omakotitalot) 1:50.
Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina ja vaakasuuntaiset projektioina.

Pohjapiirroksissa tulee esittää mm. seuraavat asiat:

 • rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet; myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo)
 • ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset
 • pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet
 • vesipisteet ja lattiakaivot
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus ja koko
 • palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat
 • rakennuksen ja osien päämitat
 • lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista
 • kerroksien ja tasojen korkeusasemat
 • uloskäytävien leveydet
 • porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus
 • luiskien kaltevuus ja mitoitus
 • liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä
 • liikkumis- ja toimintaesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mitoitus
 • ilmanvaihdon järjestäminen (selostetaan piirustuksen tekstiosassa)
 • lämmityksen järjestäminen (selostetaan piirustuksen tekstiosassa)
 • rakennuksen/rakennuksen osan paloluokka selostetaan tarvittaessa tekstiosassa, piirroksiin merkitään tarvittaessa palopostien ja kuivanousujen paikat sekä sammutusreitti maanalaisiin tiloihin
 • rakennuksen vaippaan kohdistuva ääneneristävyysvaatimus esitettään ulkoseinien ja ikkunoiden osalta tarvittavassa laajuudessa
 • ikkunan koko esitetään tarvittaessa luonnonvalon vähimmäisvaatimuksen edellyttämän koon tai energiatalouden osoittamiseksi piirroksessa tai tekstiosassa
 • ikkunoiden avattavuus esitetään piirroksessa
 • liikkumisesteisille soveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisilla kulkuväylillä olevien tasoerojen järjestäminen piha-alueella ja -sisätiloissa luiskilla ja hisseillä mitoituksineen sekä tasanteiden ja portaiden nousujen ja etenemien mitat voidaan esittää tekstiosassa tai -erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä

 

Hormipiirustus:

 • mittakaava 1:20 tai 1:10
 • hormiston vaakaleikkaus ja liittyminen palaviin rakennusosiin ja kalusteisiin; suojaetäisyydet ja suojaukset palaviin rakenteisiin
 • hormin käyttötarkoitus; esim. takka, kiuas, ilma jne.

 

Leikkauspiirustus (poikkileikkaus):
Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Leikkaustasoja tulee valita rakennuksen kerros- ja muiden tasojen sekä piha-alueen ja sen korkeussuhteiden kuvaamisen kannalta riittävästi ja tarkoituksenmukaisilta kohdin. Leikkauspiirustuksen mittakaava on yleensä sama kuin pohjapiirroksen.

Leikkauspiirustuksessa tulee esittää mm. seuraavat asiat:

 • rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut sekä parvet, tarvittaessa alakatot; myös -vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät, aurinkokerääjät sekä alapohjan alaiset rakenteet
 • rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset päämitat
 • kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat
 • vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo ja kulkuaukkojen vapaa korkeus
 • huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus
 • ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
 • ikkunapenkkien ja suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa tai mitoitus selostetaan piirustuksen tekstiosassa
 • maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus
 • olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittaessa laajuudessa
 • piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset

 

Julkisivupiirustus:
Julkisivupiirroksien tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorina projektioina. Mittakaava on yleensä 1:100, pienissä rakennuksissa 1:50.

Julkisivupiirustuksessa tulee esittää mm. seuraavat asiat:

 • ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat; ovet ja portit sekä julkisivunpinnan ja rakennusosien koristelu (tarvittaessa osapiirroksin); luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto; savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään)
 • näkyviin jäävät pilarit ja palkit
 • mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet; kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet; talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkokerääjät; palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet
 • savupiiput
 • räystäslinja
 • sokkelilinja
 • ulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen
 • oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa
 • aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa
 • ilmansuunta, johon julkisivu näkyy, merkitään piirrokseen
 • julkisivupintojen materiaalit ja värit merkitään tekstein

 

Muutoslupapiirustukset
Olevan rakennuksen muutospiirustukset tulee tehdä kuten edellisissä kohdissa on esitetty. Vanhat rakennusosat esitetään vanhan rakenteen merkinnöillä ilman ainemerkintöjä ja purettavat pisteviivalla. Piirustuksiin tulee rajata muutosalue siten, että se on helposti havaittavissa.

Pinta-ala ja tilavuustiedoissa esitetään tilanne ennen muutosta, muutostyöstä aiheutuvat lisäykset tai vähennykset sekä lopulliset tiedot muutoksen jälkeen.