Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittavat asiakirjat

Poikkeamislupahakemus (1 kpl)
Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta tai sen voi täyttää www. sivuillamme kohdassa Lomakkeet.  Hakemuksen allekirjoittavat rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen). Hakemuslomake erityisperusteluineen on kaikilta osin täytettävä.

Omistusasiakirja (1 kpl)
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta, esisopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Virallinen karttaote (1 kpl)
Kartta/lohkomiskartta jäljennös haja-asutusalueelta, tonttikartta asemakaava-alueelta. Kartat saa rakennusvalvonta- tai kaavoitustoimistosta.

Selvitys naapurien kuulemisesta (1 kpl)
Selvitys kaikilta rakennuspaikan rajaan rajoittuvilta naapureilta sekä tien tai kapean vesistön takana olevilta naapureilta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa rakennusvalvontatoimistosta.

Asemapiirros, mittakaava 1:500
Asemapiirros tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaisesti. Katso kohta Ohje rakennussuunnitelman laatimisesta.

Liittymälupa
Liittymälupa uudesta liittymästä:
Yleinen tie: tiehallinto
Yksityistie: suunnitteluinsinööri Erkki Tervo  puh. 044 750 2113

Jätevesienkäsittelysuunnitelma
Hakemuksessa on selvitettävä jätevesien periaatteellinen käsittely rakennuspaikalla niin, että ongelmat, ratkaisut ja kustannukset ovat käsittelyssä arvioitavana ja hakijan tiedossa.

Muut selvitykset
Selvitys puhtaan veden saantimahdollisuudesta.

Hakemusten jättö
Poikkeamislupahakemukset jätetään Sotkamon kunnan rakennusvalvontatoimistoon.

Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Poikkeamisluvan kustannukset
Kunnanhallituksen poikkeamislupapäätös, 350 €
Ympäristö- ja teknisen lautakunnan suunnittelutarveratkaisu,  350 €

Lisäksi peritään viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapurien kuulemisesta kirjeenä 42 € / kuultava naapuri. Lehti-ilmoituksena kuulutuksen julkaisijan laskun mukaan ja lisäksi 42 €.

Lisätietoja:

Vesa Hakkarainen, rakennustarkastaja puh. 044 750 2142

Hannu Tervonen, kiinteistömestari puh. 044 750 2727

Juha Kaaresvirta, kaavoittaja puh. 044 750 2144