Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittavat asiakirjat

Poikkeamislupahakemus                                                                                                                                                                                                                                                            Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Omistusasiakirja
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta, esisopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Virallinen karttaote
Kartta/lohkomiskartta jäljennös haja-asutusalueelta, tonttikartta asemakaava-alueelta.

Selvitys naapurien kuulemisesta
Selvitys kaikilta rakennuspaikan rajaan rajoittuvilta naapureilta sekä tien tai kapean vesistön takana olevilta naapureilta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa rakennusvalvontatoimistosta.

Asemapiirros, mittakaava 1:500
Asemapiirros tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaisesti. Katso kohta Ohje rakennussuunnitelman laatimisesta.

Liittymälupa
Liittymälupa uudesta liittymästä:
Yleinen tie: tiehallinto
Yksityistie: suunnitteluinsinööri Erkki Tervo  puh. 044 750 2113

Jätevesienkäsittelysuunnitelma
Hakemuksessa on selvitettävä jätevesien periaatteellinen käsittely rakennuspaikalla niin, että ongelmat, ratkaisut ja kustannukset ovat käsittelyssä arvioitavana ja hakijan tiedossa.

Muut selvitykset
Selvitys puhtaan veden saantimahdollisuudesta.

Poikkeamisluvan kustannukset
Ympäristö- ja teknisen lautakunnan poikkeamislupapäätös, 385 €
Ympäristö- ja teknisen lautakunnan suunnittelutarveratkaisu,  385 €

Lisäksi peritään viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapurien kuulemisesta kirjeenä 46 € / kuultava naapuri. Lehti-ilmoituksena kuulutuksen julkaisijan laskun mukaan ja lisäksi 46 €.

Lisätietoja:

Vesa Hakkarainen, rakennustarkastaja puh. 044 750 2142

Hannu Tervonen, kiinteistömestari puh. 044 750 2727

Juha Kaaresvirta, kaavoittaja puh. 044 750 2144