Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen täyttöohje

 

Lomaketta voidaan käyttää MRL 125 §:n tarkoittaman rakennusluvan ja MRL 126 §:n tarkoittaman toimenpideluvan hakemiseen. Hakemus täytetään yhtenä (1) kappaleena.

1. Hakija
Hakijana voi olla ainoastaan rakennuspaikan haltija tai omistaja. Jos haltijoita tai omistajia on useita, ovat he kaikki rakennusluvan hakijoita. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön osakas tai liikehuoneiston vuokraaja ei voi olla hakijana, vaikka hakemus koskisi yksinomaan hänen hallinnassaan olevaa huoneistoa.

2. Rakennuspaikka
Rakennuspaikkaa koskevat tiedot merkitään virallisten asiakirjojen mukaan.

3. Rakennushanke ja/tai toimenpide
Hakijan tulee selvittää, millaiselle rakennushankkeelle tai toimenpiteelle lupaa haetaan. Jos rakentaminen suoritetaan vaiheittain, on tässä kohdassa selvitettävä toteuttamisjärjestys. Selostuksessa on mainittava mm. rakennuksen käyttötarkoitus, voimassa olevat luvat ja niiden raukeaminen.
Ennen 1.1.2000 kaavoitetulla alueella noudatetaan rakennusoikeuteen laskettavan kerrosalan määrittämisessä entisiä säännöksiä. Uusien säännösten mukaisesti kerrosala lasketaan vain niillä alueilla, joiden kaava on vahvistettu vuonna 2000 tai myöhemmin. Nämä laskentaperusteet on määritelty MRL 115 §:ssä.
Kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja.

4. Lisätietoja
Mikäli rakennussuunnitelman toteuttaminen edellyttää vähäisesti katsottavaa poikkeamista rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, poikkeamiset on selostettava ja esitettävä perustelut, joiden nojalla poikkeamista pidetään tarpeellisena.
Selvitys rakennus- tai rakennuspaikkarasitteista sekä muut lisätiedot voidaan kirjata tähän kohtaan.

5. Tekninen huolto
Tässä kohdassa annetaan selvitys veden hankinnasta ja viemäröinnistä (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvedet), sekä jätehuollon järjestämisestä.
Lisäksi suunnittelijan tulee täyttää hankkeesta erillinen selvityslomake.

6. Rakennusvalvontamaksun suorittaja
Mikäli rakennusvalvontamaksua ei suorita hakija, tässä kohdassa ilmoitetaan rakennusvalvontamaksun suorittaja.

7. Lisäselvitykset
Hakija voi valtuuttaa asiamiehensä tai erityissuunnitelman laatijan antamaan mahdolliset lisäselvitykset sekä täydentämään ja korjaamaan hakemusasiakirjoja täyttämällä tämän kohdan.

8. Naapurien kuuleminen
Tässä kohdassa annetaan selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia hakemuksen mukaisesta rakennushankkeesta. Selvityksen naapurien kuulemisesta ja heidän kannastaan voi antaa myös erillisellä naapurinkuulemis -lomakkeella. Kuultavia naapureita ovat yleensä ainakin kaikki rajanaapurit sekä vastapäiset kiinteistöt. Jollei naapuria tiedetä tai hankaluudetta tavata tai jos naapureita on enemmän kuin 10, voidaan tieto hakemuksen vireille tulosta antaa viranomaisen toimesta tehtäväksi lehtikuulutuksella.

9. Liitteet
Lisätietoja liitteiden tarpeellisuudesta antaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Liitteistä otetaan mukaan vain ne, jotka ovat tarpeellisia lupahakemuksen käsittelemistä varten. Mikäli liiteluettelossa mainitut asiakirjat ovat lupaviranomaisen hallussa, hakijan ei tarvitse niitä hankkia.

10. Pääsuunnittelija
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (MRL 120 §). Tässä kohdassa nimetään pääsuunnittelija, joka myös allekirjoituksellaan sitoutuu vastuuvelvollisena ko. tehtävän hoitamaan.
Suunnittelijoiden kelpoisuudesta on säädetty MRL 123 §:ssä, MRA 48 §:ssä ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

12. Allekirjoitus
Hakemuksen allekirjoittavat kaikki rakennuspaikan haltijat tai yksi muiden valtakirjalla valtuuttamana.