Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta ja jakelusta vesilaitoksen ja vesilaitokseen liittyneiden vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi laitos vastaanottaa ja puhdistaa viemärilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden laitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Vesihuollon kehitys Suomessa on ollut valtavaa ja se on tuonut suuria kansantaloudellisia säästöjä. Vesihuolto on parantanut hygieniaa, säästänyt aikaa veden kantamiselta, vähentänyt tulipaloja ja lisännyt tuotantoa. Kansainvälisesti vertailtuna Suomen vesihuolto on korkeatasoista. UNESCOn vuonna 2003 julkaiseman raportin World Water Development Report mukaan Suomessa on maailman paras veden laatu.

Historia

  • Vesihuoltotoiminta on aloitettu Sotkamossa v. 1955 osuuskuntana. Osuuskunta kunnallistettiin 1978.
  • Sotkamon Vesihuolto-osuuskunta on perustettu 23.5.1955. Perustava kokous pidettiin Tikkasen Matkustajakodissa. Kokouksessa on ollut paikalla 31 henkilöä. Kainuun Sanomissa on ollut 24.5.1955 seuraava artikkeli:
  • ”Eilen illalla perustivat Sotkamon kirkonkyläläiset Sotkamon Vesihuolto-osuuskunta nimisen yhtymän, jonka tarkoituksena on puhtaan veden ja likaviemäriverkoston hankkiminen sekä veden jakelun toimittaminen Sotkamon kirkonkylässä. Alueeseen kuuluu varsinaisen kirkonkylän lisäksi Hirvenniemi ja kirkontakaiset alueet.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos on laatinut riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla (Water Safety Plan). Suunnitelman toteutuksesta vastasi Pöyry Finland /Jarmo Sallanko. Raportti valmistui 10.6.2019

Talousveden hankinnassa ja toimittamisessa joudutaan pohtimaan entistä enemmän vaaroja ja riskejä, sekä niiden ennaltaehkäisyä. Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos on teettänyt riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu talousveden tuotantoketjua pohjavesialueilta kuluttajalle saakka. Lisäksi siinä on käsitelty vedenlaadun viranomaisvalvontaa, tiedottamista ja varavedenjakelua. Vaarojen ja riskien kartoitustyö on tehty vesihuoltolaitoksen omana työnä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kartoitustyötä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu vesihuoltolaitoksen edustajien lisäksi Kainuun Soten, Kainuun Ely-keskuksen ja Kainuun pelastuslaitoksen edustajat. Työryhmä kokoontui ja kävi läpi aineistot ennen raportin julkaisua. Laadittua riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Loppuraportti on tarkoitettu pääosin viranomaiskäyttöön

WSP-riskiarvioinnissa tunnistetaan vedentuotantoketjun vaarat ja riskit, sekä arvioidaan niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen). Lisäksi määritetään hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Hallintakeinojen jälkeen riski määritetään uudelleen.

Toteutetun riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että Sotkamon vesihuoltolaitoksen verkostoalueiden osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa.