Koronavirus.

Tietoa koronasta

Keräämme näille sivuille tietoa ja ohjeistusta koronaviruksesta.  

Ajankohtaista osiosta löydät kootusti viimeisimmät Sotkamon kunnan koronatiedotteet.

Uusimmat soten tiedotteet löytyvät Kainuun soten nettisivuilta.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

THL:n uudet koronaviruksen tyypilliset oireet.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa,

 • tee tes­ti omao­lopal­ve­lus­sa ja varaa aika
  • Sotkamon terveysasemalta p. 08 6156 5009
  • KAKS:n testauspisteeltä (Sotkamontie 13) p. 040 165 0020
  • Koronatestausajan voi varata myös Omasote-palvelusta

Soita päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon p. 116 117 vain, mikäli vointi merkittävästi huononee tai tarvitsee muuten kiireellisesti hoidon tarpeen arviointia. Hä­tä­ti­lan­teis­sa ai­na soit­to hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

 

Päi­vi­te­tyt oh­jeet (voi­mas­sa 14.1. al­kaen)

Kai­nuun so­te on päi­vit­tä­nyt seu­raa­vat toi­min­taoh­jeet ko­ro­naoi­rei­sil­le tai al­tis­tu­neil­le hen­ki­löil­le:

 1. Oi­rei­nen hen­ki­lö (kuu­me, nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, ri­pu­li)
 • Väl­tä omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään 5 vuo­ro­kau­den ajan. Töi­hin, päi­vä­hoi­toon, kou­lui­hin ja har­ras­tuk­siin pa­la­taan vain ter­vee­nä (oi­reet­to­ma­na 2 vrk).
 • Ha­keu­du ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Vaih­toeh­toi­ses­ti voi teh­dä en­sin ko­ti­tes­tin. Ne­ga­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ei pois­sul­je ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta. Ko­din ul­ko­puo­lel­la käy­tä FFP2–tai ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta.

Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ko­ti­tes­tis­sä: Ha­keu­du ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiin tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­sä: Tar­tun­nan­jäl­ji­tys mää­rää eris­tyk­sen. Tu­los ja tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.

 1. Oi­ree­ton al­tis­tu­nut hen­ki­lö
 • Jos olet al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le, ei­kä si­nua ole mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, väl­tä ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Käy­tä kas­vo­mas­kia käyt­töä ja huo­leh­di kä­si­hy­gie­nias­ta. Jos saat ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ha­keu­du tes­tiin (koh­dan 1 oh­jeet).
 • Ro­kot­ta­mat­to­mien, yh­den ro­ko­tuk­sen ja/tai yli 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den ka­ran­tee­ni on pää­sään­töi­ses­ti 5 vrk.
   • Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin kun vii­mei­sim­mäk­si sai­ras­tu­neen per­heen­jä­se­nen oi­rei­den alus­ta on vä­hin­tään 5 vuo­ro­kaut­ta.
   • Pe­ru­so­pe­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen al­tis­tu­mi­sis­sa ei au­to­maat­ti­ses­ti mää­rä­tä ko­ko luok­kaa tai ryh­mää kos­ke­via ka­ran­tee­ne­ja. Kou­lut ja päi­vä­ko­dit oh­jeis­ta­vat asias­sa.
 • Kak­si – kol­me ro­ko­tus­ta tai vä­hin­tään yh­den ro­kot­teen saa­neet ja al­le 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­ta ei pää­sään­töi­ses­ti mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. So­te-työn­te­ki­jöil­le suo­jaus- ja tes­tau­soh­jeet an­ne­taan erik­seen.

Ka­ran­tee­ni- ja eris­ty­sai­ka ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja oh­jeis­ta voi­daan poi­ke­ta tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han tai sai­raus­lo­ma­kor­vaus­ten saa­mi­nen edel­lyt­tää ka­ran­tee­ni/eris­tys­pää­tös­tä tai sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta. Omaeh­toi­set toi­met sai­ras­tu­mi­siin tai kon­tak­tien vält­tä­mi­seen ei­vät oi­keu­ta etuuk­siin – tar­vit­taes­sa asias­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan kans­sa.

Mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see to­dis­tuk­sen sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­tau­dis­ta (ko­ro­na­pas­sia var­ten), tu­lee tu­los var­mis­taa la­bo­ra­to­rio­tes­til­lä (PCR-tes­ti). Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räyk­siin riit­tää ter­vey­den­huol­lon ot­ta­ma pi­ka­tes­ti (an­ti­gee­ni-tes­ti). To­dis­tuk­set toi­mi­te­taan pos­tit­se, mut­ta näis­sä on huo­mat­ta­vaa vii­vet­tä.

 

Kainuun sote 19.1.2022:

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi olennaista on vähentää lähikontakteja mahdollisimman laajasti. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut uuden rajoitusmääräyksen, joka on voimassa 20.1.-19.2.2022.

PSAVI määrää Kainuun alueella tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä (TtL 58d §). Määräys koskee

 • tiloja, joita käytetään sisällä yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun tai rajatuissa ulkotiloissa yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle.
 • asiakas- ja osallistujamäärästä riippumatta liikunta- ja urheilutiloja sekä ryhmäharrastustoimintaa (mm. ryhmäliikunta, kontaktilajit, ja kuntosalit sisätiloissa, uimahallit ja kylpylät, tanssi- ja kuoro-, harrastajateatteritoiminta, sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten oleskelutilat).

Toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia toteutuksesta kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa). Tarkempia lisätietoja PSAVIn päätöksestä ja aluehallintoviraston sivuilla avi.fi.

Suositukset

Uuden tilojen käyttöä koskevan määräyksen voimaan tullessa Kainuun sote suosittelee, että

 • aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään, mikäli toiminta sisältää lähikontakteja.
 • asiakas- ja osallistujatilojen käyttäjät lisäisivät kotitestien käyttöä ennen tilaisuuksiin tai toimintoihin osallistumista.

Voimassa ovat edelleen muut aiemmat suositukset:

 • yleinen maskisuositus kaikille julkisissa tiloissa, liikennevälineissä sekä oppilaitoksissa (1. luokalta alkaen)
 • vahva etätyösuositus ja tehostetut varotoimet työpaikoilla (maskien käyttö, etäpalaverit, taukojen porrastaminen)
 • kontaktien rajoittaminen omaan lähipiiriin ja lähikontaktien rajoittaminen vapaa-ajan toiminnoissa
 • riskiryhmään kuuluvien suojaaminen tartunnoilta vähentämällä vierailuja hoito- ja hoivayksiköissä
 • yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi
 • maakuntarajat ylittävää matkustamista ei suositella

Ha­keu­du CO­VID19-tes­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.

Lisäys 20.1.2022:

Toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia toteutuksesta kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa).

Lisätietoja ja ohjeita on koottu sekä Kainuun soten koronainfoon että AVIn verkkosivuille.

Aiemmat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamista sekä ravintoloita koskevat rajoituspäätökset ovat edelleen voimassa. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla. Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58c § mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta ja riittävien etäisyyksien sekä käsien puhdistamisen ja tilojen siivouksen varmistamisesta.

 

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män suositukset, voimassa 1.2.2022 as­ti:

Kainuuseen on annettu aiempaa vahvemmat suositukset varotoimiin liittyen:
– kas­vo­mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan jat­kos­sa kai­kil­le, myös kou­lu­lai­sil­le 1. vuo­si­luo­kal­ta al­kaen (7-vuotiaille ja sitä vanhemmille)
– vahva etätyösuositus ja tehostetut varotoimet työpaikoilla (maskien käyttö, etäpalaverit, taukojen porrastaminen)
– yleisö- ja yksityistilaisuuksien järjestämisessä noudatettava erityistä harkintaa ja tehostettuja varotoimia
– kontakteja rajoitettava omaan lähipiiriin myös vapaa-aikana
– riskiryhmään kuuluvia suojattava tartunnoilta vähentämällä vierailuja hoidossa ja hoivassa
– matkustamisessa noudatettava erityistä harkintaa ja varovaisuutta

Covid-19 -testaus Sotkamon terveysasemalla (Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo)
Sisäänkäynti: terveysaseman pääoven vasemmalta puolelta (pääoven vieressä kyltti pandemiavastaanotto ja nuoli).
Ajanvaraus: Omasoten kautta tai soittamalla p. 08 6156 5009 tai päivystysnumeroon 116 117. Jos asiakkaalla on vastuuhoitaja, yhteys ensisijaisesti häneen.
Tule testaukseen mahdollisimman lähellä varattua aikaa.
Muista pukea maski kun tulet testauksen.

HUOM! Kainuun keskussairaalan päivystysapuun 116 117 ei tule soittaa koronatestituloksiin tai altistumisiin liittyviin tiedusteluihin liittyen. Päivystykseen tulee soittaa, mikäli vointi merkittävästi huononee tai tarvitsee muuten kiireellisesti hoidon tarpeen arviointia. Hä­tä­ti­lan­teis­sa ai­na soit­to hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Covid-19 -testaus KAKS:n pandemiavastaanotolla / Drive In -testauspaikka
Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKS:n pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In -tes­taus­paik­ka (Sotkamontie 13) mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, mikä on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Soit­ta­mal­la 040 165 0020 voi suo­raan va­ra­ta ajan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­taus­pis­tee­seen. Nu­me­ro on vain ajan­va­raus­ta var­ten. 

On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Tes­ti­tu­los il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä ja oma­so­tes­sa. Tes­tauk­sen yh­tey­des­sä an­ne­taan toi­min­taoh­jeet:

 • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.
 • Lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt ei­vät ole ra­joi­tus­toi­mien pii­ris­sä, mut­ta voi­vat tar­vit­taes­sa oma­toi­mi­ses­ti ol­la eros­sa muis­ta.
 • Oi­reet­to­mia ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tes­ta­ta, mut­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä tu­lee ha­keu­tua tes­tei­hin.
Kai­nuu­lai­nen voi käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua. Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi suo­raan tes­ti­pal­ve­lun tuot­ta­jal­le (1.10.2020 al­kaen) 75 € alv 0 % tes­ti. Yli­ me­ne­vä osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.
Odota kotona, kunnes saat testituloksen.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Altistuminen, karanteeni, eristys, varotoimet, suojautuminen (Kainuun sote)

Ohjeita kotikaranteeniin (THL)

Kuinka suojautua koronavirusta vastaan?

Perusviestit

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli.
 3. Pese kädet, yski hihaan.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 5. Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Kai­nuus­sa kol­man­sia eli ro­ko­tus­ten te­hos­tean­nok­sia an­ne­taan 22.12.2021 al­kaen

 • yli 60-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut 3–4 kuu­kaut­ta.

 • Muil­le 18–60-vuo­tiail­le kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan 4 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen.

 • Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le toi­sen ja kol­man­nen ro­kot­teen an­nos­vä­lik­si suo­si­tel­laan kah­ta kuu­kaut­ta.

Kai­nuun so­te ve­toaa kun­ta­lai­siin, et­tä ro­ko­tus­pis­tei­den ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si nou­da­te­taan oh­jei­ta ja toi­mi­taan rau­hal­li­ses­ti.

Ro­ko­tuk­siin ajan­va­rauk­sel­la tai il­man

Osaan kun­tien ro­ko­tus­pis­tei­stä on li­sät­ty ajan­va­raus­mah­dol­li­suus. Ajan­va­rau­sai­ko­ja on tar­jol­la aa­mu­päi­vi­sin Ka­jaa­nis­sa, Kuh­mos­sa, Sot­ka­mos­sa ja Suo­mus­sal­mel­la. Ajat va­ra­taan Oma­so­te-verk­ko­pal­ve­lus­ta (oma­so­te.kai­nuu.fi).

Jos jou­dut pe­ru­maan ro­ko­tea­jan, pe­ru ai­ka Oma­so­te­pal­ve­lus­ta.

Koronatietoa matkailijoille

Koronatietoa matkailijoille (Kainuun sote)