Koronavirus.

Tietoa koronasta

Keräämme näille sivuille tietoa ja ohjeitusta koronaviruksesta.  

Ajankohtaista osiosta löydät kootusti viimeisimmät Sotkamon kunnan koronatiedotteet.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

THL:n uudet koronaviruksen tyypilliset oireet.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa,

 • tee tes­ti omao­lopal­ve­lus­sa ja varaa aika
  • päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­rosta p. 116 117,
  • Sotkamon terveysasemalta p. 08 6156 5009 tai
  • KAKS:n testauspisteeltä (Sotkamontie 13) p. 040 165 0020.
  • Koronatestausajan voi varata myös Omasote-palvelusta.

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Covid-19 testaus Sotkamon terveysasemalla (Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo)
Sisäänkäynti: terveysaseman pääoven vasemmalta puolelta (pääoven vieressä kyltti pandemiavastaanotto ja nuoli).
Ajanvaraus: Omasoten kautta tai soittamalla p. 08 6156 5009 tai 116 117. Jos asiakkaalla on vastuuhoitaja, yhteys ensisijaisesti häneen.
Tule testaukseen mahdollisimman lähellä varattua aikaa.
Muista pukea maski kun tulet testauksen.

Covid-19 testaus KAKSn pandemiavastaanotolla / Drive In testauspaikka
Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In tes­taus­paik­ka (Sotkamontie 13) mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Soit­ta­mal­la 040 165 0020 voi suo­raan va­ra­ta ajan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve-in tes­taus­pis­tee­seen. Nu­me­ro on vain ajan­va­raus­ta var­ten. 

On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Tes­ti­tu­los il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä ja oma­so­tes­sa. Tes­tauk­sen yh­tey­des­sä an­ne­taan toi­min­taoh­jeet:

 • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.
 • Lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt ei­vät ole ra­joi­tus­toi­mien pii­ris­sä, mut­ta voi­vat tar­vit­taes­sa oma­toi­mi­ses­ti ol­la eros­sa muis­ta.
 • Oi­reet­to­mia ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tes­ta­ta, mut­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä tu­lee ha­keu­tua tes­tei­hin.
Kai­nuu­lai­nen voi käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua. Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi suo­raan tes­ti­pal­ve­lun tuot­ta­jal­le (1.10.al­kaen) 75 € alv 0% tes­ti. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.
Odota kotona, kunnes saat testituloksen

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Altistuminen, karanteeni, eristys, varotoimet, suojautuminen (Kainuun sote)

Ohjeita kotikaranteeniin (THL)

Kuinka suojautua koronavirusta vastaan?

Perusviestit

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli.
 3. Pese kädet, yski hihaan.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 5. Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee