Koronavirus.

Tietoa koronasta

Keräämme näille sivuille tietoa ja ohjeitusta koronaviruksesta.  

Ajankohtaista osiosta löydät kootusti viimeisimmät Sotkamon kunnan koronatiedotteet.

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

THL:n uudet koronaviruksen tyypilliset oireet.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tee tes­ti omao­lo pal­ve­lus­sa ja ole yh­tey­des­sä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117, Sotkamon terveysasemalle p. 08 6156 5009 tai  https://oma­so­te.kai­nuu.fi/ .

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Covid-19 testaus Sotkamon terveysasemalla (Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo)
Sisäänkäynti: terveysaseman pääoven vasemmalla puolen (Pääoven vieressä kyltti pandemiavastaanotto ja nuoli).
Ajanvaraus: Omasoten kautta tai soittamalla p. 0861565009 tai 116 117. Jos asiakkaalla on vastuuhoitaja, yhteys ensisijaisesti häneen.
Tule testaukseen mahdollisimman lähellä varattua aikaa.
Muista pukea maski kun tulet testauksen.

Covid-19 testaus KAKSn pandemiavastaanotolla / Drive In testauspaikka
Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Soit­ta­mal­la 040 165 0020 voi suo­raan va­ra­ta ajan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve-in tes­taus­pis­tee­seen. Nu­me­ro on vain ajan­va­raus­ta var­ten. 

Mi­kä­li tar­vit­set myös ar­vion hoi­don tar­pees­ta, soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116 117 (tai lan­ka­pu­he­li­mes­ta 08 6156 6000).

Ajan voi va­ra­ta myös Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi ( https://oma­so­te.kai­nuu.fi/  Link­ki etu­si­vul­la)

Oma­so­te oh­je ko­ro­näyt­tee­no­ton_ajan­va­raus.pdf

 

On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Tes­ti­tu­los il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä ja oma­so­tes­sa.Tes­tauk­sen yh­tey­des­sä an­ne­taan toi­min­taoh­jeet:

 • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.
 • Lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt ei­vät ole ra­joi­tus­toi­mien pii­ris­sä, mut­ta voi­vat tar­vit­taes­sa oma­toi­mi­ses­ti ol­la eros­sa muis­ta.
 • Oi­reet­to­mia ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tes­ta­ta, mut­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä tu­lee ha­keu­tua tes­tei­hin.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10.al­kaen kom­pen­saa­tio on 75e alv 0% tes­ti aiem­main 106e/tes­ti ase­mas­ta oma­kus­tan­ne­hin­nan las­kun vuok­si. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Altistuminen, karanteeni, eristys, varotoimet, suojautuminen (Kainuun sote)

Hyvä käsi- ja yskimishygienia

Omaa ja läheisten tartuntariskiä voi alentaa ensisijaisesti huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti kun tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut.
 • Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein. Jos olet kodin ulkopuolella, kuivaa kädet pesun jälkeen huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa.
 • Jos et voi pestä käsiäsi, käytä alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen hyväksymää käsihuuhdetta.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin.
 • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

Lähikontaktien vähentäminen

Lähikontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

 • Kun liikut ulkona, pidä vähintään 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Jos et pysty pitämään riittävää etäisyyttä, käytä kasvomaskia.
 • Älä kättele.
 • Tee etätöitä, jos mahdollista.

Uskaltaako koronavirusepidemian aikana mennä terveyskeskukseen?

Kyllä uskaltaa. Jos on terveyshuolia, kannattaa hakeutua lääkäriin, jotta vaivat eivät pääse pahenemaan. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet yli 70-vuotias tai sinulla on jokin seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus. Älä peru varattuja lääkäri- tai laboratorioaikoja ilman syytä tai jätä sairauksiasi hoitamatta. Terveyskeskuksessa on turvallista asioida, sillä siellä on tehty järjestelyjä, joiden avulla asiakkaita suojataan koronavirustartunnoilta.