Koronavirus.

Tietoa koronasta

Keräämme näille sivuille tietoa ja ohjeistusta koronaviruksesta.  

Ajankohtaista osiosta löydät kootusti viimeisimmät Sotkamon kunnan koronatiedotteet.

Uusimmat soten tiedotteet löytyvät Kainuun soten nettisivuilta.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

THL:n uudet koronaviruksen tyypilliset oireet.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa,

 • tee tes­ti omao­lopal­ve­lus­sa ja varaa aika
  • Sotkamon terveysasemalta p. 08 6156 5009
  • KAKS:n testauspisteeltä (Sotkamontie 13) p. 040 165 0020
  • Koronatestausajan voi varata myös Omasote-palvelusta

Soita päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon p. 116 117 vain, mikäli vointi merkittävästi huononee tai tarvitsee muuten kiireellisesti hoidon tarpeen arviointia. Hä­tä­ti­lan­teis­sa ai­na soit­to hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

 

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ja ko­ro­na­pas­sin käyt­töön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set ovat päät­ty­neet

Val­tio­neu­vos­ton ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set, se­kä ko­ro­na­pas­sin käyt­töön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set ovat päät­ty­neet 28.2.2022. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton 58 d§ mu­kai­set ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 19.3.2022 as­ti.

Ylei­set hy­gie­nia­vel­voit­teet (tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c§ ja ra­vin­to­lois­sa 58 a§ ) on voi­mas­sa 30.6.2022 saak­ka. Ra­vin­to­loi­den ase­tuk­sel­la sää­de­tyt vel­voit­teet ovat voi­mas­sa ku­lu­van maa­lis­kuun lop­puun.

 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on il­moi­tet­ta­va asiak­kaik­seen saa­pu­vil­le nä­ky­väs­ti, et­tei hen­ki­lö, jol­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, saa tul­la ra­vit­se­mis­liik­kee­seen.
 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on huo­leh­dit­ta­va eri­tyi­ses­ti sii­tä, et­tei sen ti­lois­sa syn­ny tar­pee­ton­ta tun­gos­ta ja et­tä asiak­kai­den saa­pu­mi­nen liik­kee­seen to­teu­te­taan ta­val­la, jos­sa pi­de­tään asiak­kai­den ja seu­ruei­den vä­lil­lä riit­tä­vä etäi­syys.
 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on huo­leh­dit­ta­va ti­lo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta, se­kä sii­tä et­tä asiak­kaat saa­vat mah­dol­li­suu­den kä­sien puh­dis­ta­mi­seen.
 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on laa­dit­ta­va kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma sii­tä, mi­ten se to­teut­taa sen toi­min­taan ja si­sä- ja ul­ko­ti­lo­jen käyt­töön sää­de­tyt vel­vol­li­suu­det ja ra­joi­tuk­set.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­set 20.3.22 as­ti

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Kou­luis­sa mas­ki­suo­si­tus op­pi­lail­la 1. luo­kal­ta al­kaen.
  • Hoi­to- ja hoi­va­työs­sä se­kä so­siaa­li­huol­los­sa mas­kin käyt­tö­vel­voi­te se­kä asia­kas­kon­tak­teis­sa et­tä hen­ki­lös­tön vä­li­sis­sä kon­tak­teis­sa.
  • Suo­si­tel­laan etä­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Työ­pai­koil­la suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen.
  • Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ja nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
  • Suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • Suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.

 

Päi­vi­te­tyt oh­jeet (voi­mas­sa 14.1. al­kaen)

Kai­nuun so­te on päi­vit­tä­nyt seu­raa­vat toi­min­taoh­jeet ko­ro­naoi­rei­sil­le tai al­tis­tu­neil­le hen­ki­löil­le:

 1. Oi­rei­nen hen­ki­lö (kuu­me, nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, ri­pu­li)
 • Väl­tä omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään 5 vuo­ro­kau­den ajan. Töi­hin, päi­vä­hoi­toon, kou­lui­hin ja har­ras­tuk­siin pa­la­taan vain ter­vee­nä (oi­reet­to­ma­na 2 vrk).
 • Ha­keu­du ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Vaih­toeh­toi­ses­ti voi teh­dä en­sin ko­ti­tes­tin. Ne­ga­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ei pois­sul­je ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta. Ko­din ul­ko­puo­lel­la käy­tä FFP2–tai ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta.

Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ko­ti­tes­tis­sä: Ha­keu­du ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiin tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­sä: Tar­tun­nan­jäl­ji­tys mää­rää eris­tyk­sen. Tu­los ja tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.

 1. Oi­ree­ton al­tis­tu­nut hen­ki­lö
 • Jos olet al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le, ei­kä si­nua ole mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, väl­tä ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Käy­tä kas­vo­mas­kia käyt­töä ja huo­leh­di kä­si­hy­gie­nias­ta. Jos saat ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ha­keu­du tes­tiin (koh­dan 1 oh­jeet).
 • Ro­kot­ta­mat­to­mien, yh­den ro­ko­tuk­sen ja/tai yli 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den ka­ran­tee­ni on pää­sään­töi­ses­ti 5 vrk.
   • Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin kun vii­mei­sim­mäk­si sai­ras­tu­neen per­heen­jä­se­nen oi­rei­den alus­ta on vä­hin­tään 5 vuo­ro­kaut­ta.
   • Pe­ru­so­pe­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen al­tis­tu­mi­sis­sa ei au­to­maat­ti­ses­ti mää­rä­tä ko­ko luok­kaa tai ryh­mää kos­ke­via ka­ran­tee­ne­ja. Kou­lut ja päi­vä­ko­dit oh­jeis­ta­vat asias­sa.
 • Kak­si – kol­me ro­ko­tus­ta tai vä­hin­tään yh­den ro­kot­teen saa­neet ja al­le 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­ta ei pää­sään­töi­ses­ti mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. So­te-työn­te­ki­jöil­le suo­jaus- ja tes­tau­soh­jeet an­ne­taan erik­seen.

Ka­ran­tee­ni- ja eris­ty­sai­ka ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja oh­jeis­ta voi­daan poi­ke­ta tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han tai sai­raus­lo­ma­kor­vaus­ten saa­mi­nen edel­lyt­tää ka­ran­tee­ni/eris­tys­pää­tös­tä tai sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta. Omaeh­toi­set toi­met sai­ras­tu­mi­siin tai kon­tak­tien vält­tä­mi­seen ei­vät oi­keu­ta etuuk­siin – tar­vit­taes­sa asias­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan kans­sa.

Mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see to­dis­tuk­sen sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­tau­dis­ta (ko­ro­na­pas­sia var­ten), tu­lee tu­los var­mis­taa la­bo­ra­to­rio­tes­til­lä (PCR-tes­ti). Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räyk­siin riit­tää ter­vey­den­huol­lon ot­ta­ma pi­ka­tes­ti (an­ti­gee­ni-tes­ti). To­dis­tuk­set toi­mi­te­taan pos­tit­se, mut­ta näis­sä on huo­mat­ta­vaa vii­vet­tä.

 

Covid-19 -testaus Sotkamon terveysasemalla (Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo)
Sisäänkäynti: terveysaseman pääoven vasemmalta puolelta (pääoven vieressä kyltti pandemiavastaanotto ja nuoli).
Ajanvaraus: Omasoten kautta tai soittamalla p. 08 6156 5009 tai päivystysnumeroon 116 117. Jos asiakkaalla on vastuuhoitaja, yhteys ensisijaisesti häneen.
Tule testaukseen mahdollisimman lähellä varattua aikaa.
Muista pukea maski kun tulet testauksen.

HUOM! Kainuun keskussairaalan päivystysapuun 116 117 ei tule soittaa koronatestituloksiin tai altistumisiin liittyviin tiedusteluihin liittyen. Päivystykseen tulee soittaa, mikäli vointi merkittävästi huononee tai tarvitsee muuten kiireellisesti hoidon tarpeen arviointia. Hä­tä­ti­lan­teis­sa ai­na soit­to hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Covid-19 -testaus KAKS:n pandemiavastaanotolla / Drive In -testauspaikka
Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKS:n pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In -tes­taus­paik­ka (Sotkamontie 13) mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, mikä on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Soit­ta­mal­la 040 165 0020 voi suo­raan va­ra­ta ajan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­taus­pis­tee­seen. Nu­me­ro on vain ajan­va­raus­ta var­ten. 

On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Tes­ti­tu­los il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä ja oma­so­tes­sa. Tes­tauk­sen yh­tey­des­sä an­ne­taan toi­min­taoh­jeet:

 • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.
 • Lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat oi­reet­to­mat hen­ki­löt ei­vät ole ra­joi­tus­toi­mien pii­ris­sä, mut­ta voi­vat tar­vit­taes­sa oma­toi­mi­ses­ti ol­la eros­sa muis­ta.
 • Oi­reet­to­mia ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tes­ta­ta, mut­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä tu­lee ha­keu­tua tes­tei­hin.
Kai­nuu­lai­nen voi käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua. Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi suo­raan tes­ti­pal­ve­lun tuot­ta­jal­le (1.10.2020 al­kaen) 75 € alv 0 % tes­ti. Yli­ me­ne­vä osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.
Odota kotona, kunnes saat testituloksen.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Altistuminen, karanteeni, eristys, varotoimet, suojautuminen (Kainuun sote)

Ohjeita kotikaranteeniin (THL)

Kuinka suojautua koronavirusta vastaan?

Perusviestit

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli.
 3. Pese kädet, yski hihaan.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 5. Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Kai­nuus­sa kol­man­sia eli ro­ko­tus­ten te­hos­tean­nok­sia an­ne­taan 22.12.2021 al­kaen

 • yli 60-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut 3–4 kuu­kaut­ta.

 • Muil­le 18–60-vuo­tiail­le kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan 4 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen.

 • Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le toi­sen ja kol­man­nen ro­kot­teen an­nos­vä­lik­si suo­si­tel­laan kah­ta kuu­kaut­ta.

Kai­nuun so­te ve­toaa kun­ta­lai­siin, et­tä ro­ko­tus­pis­tei­den ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si nou­da­te­taan oh­jei­ta ja toi­mi­taan rau­hal­li­ses­ti.

Ro­ko­tuk­siin ajan­va­rauk­sel­la tai il­man

Osaan kun­tien ro­ko­tus­pis­tei­stä on li­sät­ty ajan­va­raus­mah­dol­li­suus. Ajan­va­rau­sai­ko­ja on tar­jol­la aa­mu­päi­vi­sin Ka­jaa­nis­sa, Kuh­mos­sa, Sot­ka­mos­sa ja Suo­mus­sal­mel­la. Ajat va­ra­taan Oma­so­te-verk­ko­pal­ve­lus­ta (oma­so­te.kai­nuu.fi).

Jos jou­dut pe­ru­maan ro­ko­tea­jan, pe­ru ai­ka Oma­so­te­pal­ve­lus­ta.

Koronatietoa matkailijoille

Koronatietoa matkailijoille (Kainuun sote)