KUULUTUS

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä
25.8.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 1.9.2023.

Hakija
Kuljetuspolar Oy
Lastaajantie 6
88600 Vuokatti
Y-tunnus: 0195020-0

Asia
Ympäristönsuojelulain 27 §:n (liite 1, taulukko 2, kohta 13 f) mukainen hakemus puhtaiden maa-ainesten läjitykseen ja lumenkaatopaikaksi kiinteistöllä Lepistö 765-401-13-35.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Kuljetuspolar Oy:n ympäristölupahakemus koskee puhtaiden maa-ainesten läjittämistä ja lumenkaatopaikkaa tilalle Lepistö 765-401-13-35. Alue sijaitsee Hyvölänkylässä Vuokatin länsipuolella, missä ympäröivä alue on maa- ja metsätalous sekä asutuskäytössä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 150 m päässä.

Kuljetuspolar Oy:llä on ollut vastaavalle toiminnalle ympäristölupa 31.7.2023 saakka. Kyseisen luvan aikana puhtaiden maa-ainesten läjitysmäärä on ollut n. 16 000 t luvan 150 000 t:sta, joten lupaa haetaan nyt jäljellä olevalle määrälle n. 134 000 t viideksi vuodeksi eteenpäin. Läjitysalueen itäpuolista aluetta käytetään edelleen lumenkaatopaikkana. Pääasiallinen toiminta-aika on ma-pe klo 7-16 ja la klo 8-16.

Toiminnasta ei arvioiden mukaan aiheudu merkittäviä päästöjä tai melu- ja tärinävaikutuksia lähimmälle asutukselle. Läjitykseen tuotavien maiden puhtaus selvitetään ennakkoon. Alueen länsipuolella on reunaoja ja kaksi laskeutusallasta, joista lähtevästä vedestä on otettu vesinäytteet vaikutusten arvioimiseksi.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.8.-2.10.2023 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 2.10.2023 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja
Ympäristötarkastaja Teija Härkönen p. 044 750 2179, teija.harkonen(a)sotkamo.fi
Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen p. 040 354 0586, ilona.huttunen(a)sotkamo.fi (3.9.2023 alkaen).

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ympäristölupahakemus

Sijaintikartat

Sotkamon yleiskaavayhdistelmä

Vuokatinvaaran asemakaava
Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Näytetulokset