Kuulutus

Ympäristölupapäätös, Huhtikankaan ampumarata

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 26.4.2023 § 206 myöntänyt Sotkamon Riistanhoitoyhdistykselle ja Sotkamon Ampujat ry:lle ympäristönsuojelualain 27 §:n mukaisen luvan ulkona sijaitsevalle ampuradalle tilalle Huhtikangas 765-407-146-1. Päätöksessä on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §).

Tämä kuulutus on julkaistu 28.4.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 28.4.-5.6.2023 välisen ajan Sotkamon kunnan internetsivuilla kohdassa kunnan kuulutukset.

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 5.6.2023.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen p. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen p. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ympäristölupapäätös 26.4.2023 § 206