Kuulutus asemakaavan vireille tulosta ( MRL § 62 ja § 63)

Ilkanmäentien ympäristön asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§ ja 63§) ilmoitetaan Ilkanmäentien ympäristön asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Vuokatinvaaran asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee korttelia 830, korttelin 831 tontteja 1 ja 6 sekä näihin rajoittuvia katu- virkistys- ja paikoitusalueita. Suunnittelualue sijaitsee laskettelurinteiden ala-aseman ympäristössä Ilkanmäentien varrella. Kaavamuutoksen keskeisempänä tarkoituksena on selvittää maankäytön tehostamisen ja korkeamman rakentamisen edellytykset suunnittelualueella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitema

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla www.sotkamo.fi  15.6.-15.8.2018 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta kaavoitus- ja mittaustoimistoon , Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 15.6.2018

Ympäristö- ja tekninen lautakunta