Kuulutus asemakaavan vireille tulosta ( MRL 62 ja 63 §, MRA 30 § )

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireilletulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta:

– Tenetinniemen asemakaavan muutos. Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Hakalan asemakaava-alueella Tenetinniemessä. Asemakaavan muutos koskee korttelin 535 tontteja 8-10, korttelin 558 tonttia 1, näihin kortteleihin rajoittuvia virkistysalueita sekä Tenetinkujan katualuetta.
Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet -sivuilla 1.9.2017 lähtien. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.
Sotkamo 1.9.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA