Kuulutus Siltasaaren asemakaavan muutoksen vireille tulosta (MRL § 62 ja § 63)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 11.9.-11.10.2019 välisen ajan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan Siltasaaren asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Keskustan asemakaava-alueella Siltasaaressa. Kaavamuutoksen tavoitteena on ohjata alueen uudisrakentamista siten, että säilytetään alueen yhtenäisyys huomioiden nykyiset ja ennakoitavissa olevat tulevat asumisen tarpeet.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Siltasaaren asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla 11.9.-11.10.2019 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 10.9.2019

Ympäristö- ja tekninen lautakunta