Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Sotkamon Riistanhoitoyhdistys ja Sotkamon Ampujat ry

Kuulutuksen julkaisupäivä

4.1.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 11.1.2023.

Hakija

Sotkamon Riistanhoitoyhdistys

Sepänkuja 4

88600 Sotkamo

Y-tunnus: 0669650-4

 

Sotkamon Ampujat ry

Lassilantie 12

88600 Sotkamo

Y-tunnus: 3031493-2

Asia

Ympäristölupahakemus kiinteistölle Huhtikangas 765-407-146-1.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Sotkamon Riistanhoitoyhdistys ja Sotkamon Ampujat ry hakevat toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa kiinteistöllä 765-407-146-1 sijaitsevan Huhtikankaan ampumaradan toiminnalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.

Huhtikankaan ampumaradalla on kiväärirata (75/100 m), pistoolirata ja haulikkorata. Haulikkoradalla ammutaan skeetiä ja compak sportingia. Vuosina 2020 ja 2021 radalla on ammuttu yhteensä noin 17 000 laukausta vuodessa. Maksimilaukausmääräksi hakija esittää 25 000 laukausta vuodessa. Huhtikankaan ampumarataa käyttävät pääsääntöisesti Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen jäsenet, Sotkamon Ampujat, lähialueen metsästysseurat ja seuroihin kuulumattomat metsästäjät. Lisäksi erityisesti pistoolirataa käyttävät myös poliisi, rajavartiolaitos ja reserviläiset.

Radalla on harjoitusampumista, metsästysammuntakokeita, kohdistuksia ja Suomen metsästäjäliiton SM-lajien Kainuun piirin harjoituksia, katsastuksia ja piirinmestaruuskilpailuja. Radan toiminta-ajoiksi on esitetty ympärivuotisesti kivääri- ja haulikkoradan osalta klo 9-21 ja pistooliradalle ma-pe klo 10-20 sekä la-su klo 10-18.

Ampumaratatoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja -riskit liittyvät ampumameluun sekä luotien ja haulien sisältämien raskasmetallien mahdollisiin vaikutuksiin ympäristössä. Ampumaratatoiminnasta aiheutuu hakijan mukaan erittäin harvoin välittömiä tai lyhyen aikavälin ympäristövaikutuksia. Huhtikankaan ampumarata sijaitsee 1E-luokan pohjavesialueella Riekin-Räätäkangas. Etäisyys pohjaveden pintaan rata-alueella on elokuussa 2022 asennetun pohjavesiputken perusteella 20 metriä. Jätettä alueella syntyy lähinnä hylsyistä, maalitauluista ja pakkauksista sekä maalitaululaitteista, jotka kerätään radan käyttäjien toimesta jätekeräysastioihin. Keräysastiat tyhjennetään jätehuoltoyhtiön toimesta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 4.1.-10.2.2023 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 10.2.2023 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen p. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen p. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Ympäristölupahakemus

Tiivistelmä

Ympäristömeluselvitys

Ampumaradan riskinarviointi

Pohjavesinäytteenoton tulokset

Haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi