Nähtäville tulevat kaavasuunnitelmat ja katupiirustukset

Nähtävänäoloaika 4.1.-5.2.2018

YLIKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§ ja 63§, MRA 30§) ilmoitetaan Ylikylän asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Ylikylän asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 15,16 ja 19 sekä näihin kortteleihin rajautuvia katualueita ja paikoitusaluetta. Asemakaavoitettava alue rajautuu etelässä Tiilitörmäntiehen, idässä Marjapolkuun, pohjoisessa Karjakatuun ja lännessä Ylikatuun. Kaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavan päivittämien suunnittelualueen osalta.

Ylikylän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ylikyän asemakaavaluonnos
Ylikylän asemakaavan kaavaselostus

TUULINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62§ ja 63§, MRA 30§) ilmoitetaan Tuuliniemen ranta-asemakaavoituksen vireilletulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Ranta-asemakaavoitus koskee Nuasjärven rannalla Tuuliniemessä sijaitsevaa kiinteistöä Vastike-Röntylä 765-403-5-38. Kaavahankkeen tarkoituksena on sijoittaa kaksi yleiskaavassa osoitettua lomarakennuspaikkaa uudella tavalla tilan alueella.

Tuuliniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tuuliniemen ranta-asemakaavaluonnos
Tuuliniemen ranta-asemakaavan kaavaselostus

TENETINNIEMEN ASEMAKAAVAEHDOTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT ERIKANKUJAN KATUSUUNNITELMAT (MRA 27§)

Asemakaavan muutos koskee korttelin 535 tontteja 8-10, korttelin 558 tonttia 1, näihin kortteleihin rajoittuvia virkistysalueita sekä Tenetinkujan katualuetta. Kaavahankkeen keskeisimpinä tarkoituksena on selvittää vakituisen asumisen edellytykset korttelin 535 tonteilla 8-10, Tenetinkujan katualueen tilantarve sekä uuden katuyhteyden osoittaminen muodostettaville tonteille (Erikankuja).

Tenetinniemen asemakaavaehdotus
Tenetinniemen asemakaavan kaavaselostus
Erikankujan suunnitelmakartta
Erikankujan pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAEHDOTUS (MRA 27§)

Suunnittelualue sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella.   Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita. Kaavahankkeen tarkoituksena on tarkastella mm. käyttötarkoituksia, rakentamistehokkuuksia, kerroskorkeuksia, kevyen liikenteen ratkaisuja ja kulttuurihistoriallisten kohteiden huomiointia sekä päivittää asemakaavaa muiltakin osin.

Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavaehdotus
Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan kaavaselostus

Kaavasuunnitelmat ja Erikankujan katupiirustukset pidetään nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä Sotkamon kunnan internet –sivuilla 4.1.-5.2.2018 välisenä aikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä olevista kaavasuunnitelmista ja Erikankujan katupiirustuksista. Asemakaavaehdotuksia koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti. Mahdolliset hankkeita koskevat mielipiteet ja muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sotkamon kunnan Kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 3.1.2018

Ympäristö ja tekninen lautakunta