PRESIDENTINVAALIN 2018 KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuessa annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 16.1.2018 klo 16.00 mennessä, sekä mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään ti 30.1.2018 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle, os. Keskusvaalilautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, puh. 08 615 5811. Ensimmäisen vaalin Ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollisessa toisessa vaalissa. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Sotkamossa 12. tammikuuta 2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA