Sotkamon kartta

Vuokatin entisen keskuspesulan pilaantunut maaperä ei aiheuta haittaa vedenotolle

Vuokatin entisen keskuspesulan alueen maaperässä ja pohjavedessä todettujen haitallisten aineiden vaikutusta Vuokatin alueen vedenhankintaan selvitettiin vuosina 2020-2021.

Entinen keskuspesula sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella.

Tutkimuksien avulla arvioitiin entisen keskuspesulan alueella olevien haitta-aineiden mahdollista kulkeutumisriskiä läheisille vedenottamoille.

Tutkimuksia varten entisen keskuspesulan ja suunnitellun Kankaalan vedenottamon ympäristöön asennettiin uusia pohjaveden havaintoputkia, otettiin pohjavesinäytteitä ja seurattiin alueen pohjaveden pinnankorkeuksia. Lisäksi Sotkamon kunta toteutti samanaikaisesti Kankaalan alueella pohjaveden koepumppauksen. Tutkimuksessa hyödynnettiin laskennallista pohjavesimallinnusta ja haitallisten aineiden kulkeutumismallinnusta.

Ei riskiä Vuokatin alueen vedenotolle eikä tarvetta kunnostustoimenpiteille

Koepumppauksen aikana tehtyjen havaintojen ja mallinnuksien tulosten perusteella entisen keskuspesulan alueella olevat haitta-aineet eivät aiheuta rajoitteita nykyiseen tai suunniteltuun vedenottoon. Vedenoton vaikutukset eivät ulotu entisen keskuspesulan alueelle siten, että niillä olisi merkittävää vaikutusta alueen pohjavesiolosuhteisiin tai haitta-aineiden kulkeutumiseen. Entisen keskuspesulan alueen maaperässä ja pohjavedessä todetut haitta-aineet eivät vaaranna pohjaveden laatua olemassa olevilla vedenottamoilla tai Kankaalaan suunnitellulla vedenottamolla.

Tutkimuksista on laadittu raportti, joka toimitetaan alueelliselle valvontaviranomaiselle, Kainuun ELY-keskukselle. ELY-keskus ottaa lausunnossaan kantaa alueen puhdistustarpeeseen ja pohjaveden tarkkailun tarpeeseen.

Hankkeen tilaajana oli Pirkanmaan ELY-keskus. Hankkeen ohjausryhmään osallistui edustajia Sotkamon kunnasta ja Kainuun ELY-keskuksesta. Selvitys oli jatkoa vuonna 2016 aloitetulle hankkeelle ja se on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa (www.maaperakuntoon.fi). Selvitykseen liittyvän suunnittelun, tutkimukset ja raportoinnin toteutti Sitowise Oy.

Mahdolliset yhteydenotot toivotaan osoitettaviksi seuraaville henkilöille:
Hankevastaava: Henna-Mari Havana, Pirkanmaan ELY-keskus (henna-mari.havana@ely-keskus.fi, p. 0295 038 053)
Sotkamon kunta: tekninen johtaja Harri Helenius, (harri.helenius@sotkamo.fi, p. 044 750 2491)
Työn toteutus: Tero Taipale, Sitowise Oy (tero.taipale@sitowise.com, p. 040 835 7575)

Lue tästä tiedotteen PDF-versio