Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta (MRL 62 § ja 63 §, MRA 30 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan Perkiön ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa alueelle Pirttijärvi-Kiimanen-Sapson rantayleiskaavaa täydentävää Perkiön ranta-asemakaavaa, joka mahdollistaa asumisen sekä loma- ja matkailurakentamisen kehittämisen alueelle. Perkiön ranta-asemakaavan osittainen muutos koskee kortteleita 1–12 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja liikennealueita. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kortteleiden käyttötarkoitukset tämän hetken tarpeita vastaaviksi sekä tarkistaa alueiden rajoja ja rakennusoikeuksia.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ja kaavaluonnos on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla www.sotkamo.fi  3.5-3.6.2022 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Kaavaluonnos.pdf
Kaavaselostus.pdf

Sotkamo 3.5.2022
Ympäristö- ja tekninen lautakunta