Kuulutus asemakaavahankkeiden nähtäville asettamisesta

Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavia asemakaavahankkeita koskevien suunnitelmien nähtäville asettamisesta.

Emäntäkoulun asemakaavaehdotus (MRL 65 §, MRA 27 §)
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Vuokatinvaaran asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 866 ja 868–895 sekä näihin kortteleihin rajoittuvia katu-, virkistys- ja maatalousalueita. Hankkeen keskeisimpänä tarkoituksena on huomioida lumilajien kilpailukeskuksen ja elokuvatuotannon maankäyttötarpeet alueella.

Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta

Asemakaavaehdotukseen voi tutustua alla olevista linkeistä:

Asemakaavaehdotus.pdf
Asemakaavaselostus.pdf

Pajuniemen asemakaavaluonnos (MRL 62 §, MRA 30 §)
Kaavoitettava alue käsittää Kainuuntieltä Leivolankylän kenttään ja Sapsojärveltä Alkulantielle ulottuvan alueen Sotkamon kunnassa Leivolankylän asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee korttelia 6, 10 ja 17 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja vesialueita. Kaavamuutoksen keskeisin tavoite on muuttaa rannalla oleva viheralue (VP) osaksi tontteja yksityisten omistamien kiinteistöjen osalta yleiskaavan kriteerien mukaisesti.

Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta.

Asemakaavaluonnokseen voi tutustua alla olevista linkeistä:

Asemakaavaluonnos.pdf
Asemakaavaselostus.pdf

 

Kaikki yllä mainittuja asemakaavahankkeita koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 6.9-7.10.2022 välisen ajan Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/.

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144 ja suunnitteluassistentti Tiina Kriikkula, puh. 0406148790

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

6.9.2022