Kuulutus Sataman ympäristön asemakaavan vireille tulosta (MRL § 62 ja § 63)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireille tulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Keskustan asemakaava-alueella.  Asemakaavan muutos koskee korttelin 243 tontteja 1 ja 2 sekä näihin rajoittuvaa sa-   tama-aluetta.  Suunnittelualue sijaitsee Kainuuntien ja Akkoniementien varrella Pirttijärven rannalla.   Kaavamuutoksen lähtökohtaisena tarkoituksena on tutkia satama-alueen kehittämistä sekä asuinkerrostalorakentamisen edellytyksiä entisellä huoltoasemarakennuksen tontilla sekä korttelin 243 tontilla 2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_sataman ympäristö

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla www.sotkamo.fi  19.8.2016 lähtien. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä siihen saakka, kunnes kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava  nähtävilläoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon , Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 19.8.2016

Ympäristö- ja tekninen lautakunta