Kuulutus Kirkonkylän itäosan yleiskaavan vireille tulosta (MRL § 62 ja §63)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan Kirkonkylän itäosan yleiskaavan vireille tulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Kirkonkylän itäosan yleiskaava käsittää Sotkamon kirkonkylän itäpuolisen alueen Kirkkolammelta Juuvinlahdelle ja Sotkamojärveltä Sapsojärvelle. Yleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 200 hehtaaria. Kaavahankkeen keskeisimpänä tavoitteena on sovittaa yhteen asumisen ja virkistyskäytön tarpeet ja selvittää uusien asuinalueiden sijoittuminen suunnittelualueella.

Kirkonkylän itäosan yleiskaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla 3.6.2016 lähtien. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä siihen saakka, kunnes kaavaasetetaan ehdotuksena nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeista. Mahdolliset hankeita koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 3.6.2016

Ympäristö- ja tekninen lautakunta