Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ (KuntaL 410/2015 142 §)

Antopäivä
2.12.2019

Päätösnumero
19/0312/1

Asia
Asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan
Sotkamon kunnanvaltuuston päätös 18.6.2018 § 47, Sataman ympäristön asemakaavan hyväksyminen

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Asian näin päättyessä ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin huomioon ottaen hallinto-oikeus hylkää valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus hylkää päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Asemakaavaa ei ole määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, eikä asemakaavan täytäntöönpanon kieltämiseen ole siten tarvetta.

Muutoksenhaku     
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valituskirjelmä valituslupahakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.12.2019 www.sotkamo.fi/kunnan kuulutukset ja Sotkamon kunnan ilmoitustaululla.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.12.2019 valitusosoituksineen, päätösnumero 19/0312/1, on kokonaisuudessaan nähtävillä Sotkamon kunnan kirjaamossa, (Markkinatie 1, 88600 Sotkamo) kunnanviraston aukioloaikana 4.12.2019 – 3.1.2020.

 

Sotkamon kunnanhallitus

4.12.2019