Kuulutus Vuokatin yleiskaavan vireille tulosta (MRL § 62 ja § 63)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan Vuokatin yleiskaavan vireilletulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan Vuokatin yleiskaavan vireilletulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Vuokatin yleiskaava-alue käsittää Vuokatin alueen ulottuen Sotkamon keskustaajaman länsipuolelle Hirvenniemelle saakka. Vuokatin yleiskaavoituksen tavoitteena on varmistaa Vuokatin matkailualueen kehittyminen entistäkin vetovoimaisemmaksi aluekokonaisuudeksi matkailijoille, yrittäjille ja vakituisille asukkaille Sotkamo-Vuokatti – Masterplanissa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Vuokatin yleiskaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla 13.5.2016 lähtien. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä siihen saakka, kunnes kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 13.5.2016

Ympäristö- ja tekninen lautakunta