Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuulutus asemakaavan vireille tulosta (MRL § 62 ja § 63)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL § 62 ja § 63) ilmoitetaan Hirvenniemen asemakaava-alueen kortteli 353 asemakaavamuutoksen vireille tulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutos koskee Kainuuntien, Ratatien ja Laanintien rajaamaa aluetta.

Kaavamuutoksen keskeisimpänä tarkoituksena on selvittää kaupallisen polttoaineen jakelun edellytykset suunnittelualueella sekä päivittää rakentamistehokkuus muiden vastaavien alueiden tasolle.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla www.sotkamo.fi 9.11–8.12.2021 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua alla olevasta linkistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sotkamo 9.11.2021

Ympäristö- ja tekninen lautakunta