Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuulutus Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavaluonnos asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62 § ja MRA 30 §) nähtäville 10.2-12.3.2021 väliseksi ajaksi Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululle sekä internet-sivulle www.sotkamo.fi

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Vuokatinvaaran ja Jäätiönrinteen asemakaava-alueilla laskettelurinteiden pohjoispuolella. Asemakaavan muutos koskee Vuokatinvaaran asemakaava-alueen korttelin 802 tontteja 1-4, niihin rajoittuvia katu- virkistys- ja suojaviheralueita sekä Vuokatintietä, Lahnaslammen kaivokselle menevää rautatietä, Suvikkaantie-nimistä katua ja sen pohjoispuolista lähivirkistysaluetta.

Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavaluonnos

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavan selostus

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA