Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuulutus asemakaavoituksen vireilletulosta (MRL 62 § ja 63 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62 § ja 63 §) ilmoitetaan Akkoniemen asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Kaavoitettava alue käsittää Akkoniementien ja Siltasaaren sekä Kangaskadun ja Markkinatien välisen alueen ja Harjukadun varren Keskustan asemakaava-alueella.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla www.sotkamo.fi 23.2.-25.3.2021 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua alla olevasta linkistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA