Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Kuulutus Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 65 §, MRA 27 §) ilmoitetaan Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Vuokatinvaaran ja Jäätiönrinteen asemakaava-alueilla laskettelurinteiden pohjoispuolella. Asemakaavan muutos koskee Vuokatinvaaran asemakaava-alueen korttelin 802 tontteja 1-4, niihin rajoittuvia katu- virkistys- ja suojaviheralueita sekä Vuokatintietä, Lahnaslammen kaivokselle menevää rautatietä, Suvikkaantie-nimistä katua ja sen pohjoispuolista lähivirkistysaluetta.

Hanketta koskeva kaavaehdotus on nähtävillä 28.5.-29.6.2021 välisen ajan Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/

Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavaehdotus

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavan selostus

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA