Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 17§:n mukaisesti Elementis Minerals B.V. Branch Finland Sotkamon kaivos- ja tehdasalueen kaivannaisjätteiden ja vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA ohjelma) vireilläolosta.

Kuulutus