Aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Tipaksen hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 lupamääräyksen nro 51 mukaisen päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman toimittamiseen varatun määräajan pidentäminen, Sotkamo

Päätöskuulutus