Kuntalisä

 

Sotkamon kunnanhallitus on hyväksynyt työllistämisen kuntalisän myöntämisen perusteet 1.12.2017 alkaen päivitetyn hakuohjeen mukaisesti kunnanhallituksen kokouksessa 21.11.2017 § 262. Kuntalisää voidaan myöntää niille yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityisille työnantajille (ml. kotitaloudet), jotka työllistävät sotkamolaisen 200pv ja yli työttömänä olleen henkilön työllistämiseen. Perusteina kuntalisän myöntämiselle on pitkään työttömänä olleen työnhakijan ohjaamisesta hänet työllistävälle organisaatiolle syntyvät kustannukset. Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjaus, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin. Kuntalisän myöntämisen perusteena ovat siis työllistettävän henkilön työssä tapahtuvasta ohjaamisesta (työnantajan käyttämä aika), työllistettävän henkilön mahdollisesta kouluttamisesta ja hänen työtehtäviensä räätälöimisestä (esim. työnantajaorganisaation toiminnan muutokset, työvälineet jne.) muodostuvat kustannukset. Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa.

Sotkamon kunta myöntää kuntalisää 450 €/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on 3 600 €/hlö (8 kk x 450 €/kk). Tuki myönnetään minimissään yhdelle kuukaudelle. Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työstä on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, vähimmäispalkan tulee olla sellainen, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy.

Kuntalisää on mahdollista saada myös sotkamolaisen työttömän henkilön oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus). Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on mahdollista saada kahden (2) vuoden ajalta. Kuntalisän määrä on ensimmäisen vuoden aikana 200 €/kk per henkilö ja toisen vuoden aikana 100 €/kk per henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on 3 600 €/hlö.  

Kuntalisää ei voi hakea takautuvasti vaan kuntalisähakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisän.

 

Kohti työtä -malli työllisyydenhoidon tueksi Kainuussa

Kohti työtä tiedote

http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/tyollisyys/kohti-tyota-palvelukartat