25.3.2020 Kainuun sote tiedottaa: Ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana

Kai­nuun so­ten toi­min­nas­sa on siir­ryt­ty pan­de­mia­ti­laan 13.3.2020. Tä­hän liit­tyen ter­vey­sa­se­mien toi­min­taan on teh­ty muu­tok­sia. Myös ter­vey­sa­se­mil­le saa­pu­mi­sen reit­te­jä ja odo­tus­ti­lo­jen jär­jes­te­lyi­tä on muu­tet­tu pan­de­mian le­viä­mi­sen ra­joit­ta­mi­sek­si.

Val­tio­neu­vos­ton 16.3.2020 to­tea­mien poik­keu­so­lo­jen vuok­si ul­ko­puo­lis­ten vie­rai­lut sai­raa­lois­sa on kiel­let­ty. Ta­paus­koh­tai­ses­ti ar­vioi­den poik­keuk­set voi­daan sal­lia kriit­ti­ses­ti sai­rai­den ja las­ten oi­reet­to­mil­le lä­hei­sil­le, saat­to­hoi­dos­sa ole­vien lä­hei­sil­le se­kä puo­li­sol­le tai tu­ki­hen­ki­lö syn­ny­ty­so­sas­tol­la. Vain vält­tä­mät­tö­mien saat­ta­jien käyn­nit sal­li­taan (lii­kun­ta­ra­joit­tei­set, tak­si­siir­rot). Vie­rai­li­joil­la ei saa ol­la hen­gi­tys­tieoi­rei­ta.

Kaik­ki sel­lai­nen ter­vey­sa­se­man toi­min­ta, jo­ka on mah­dol­lis­ta hoi­taa etä­kon­tak­tein, hoi­de­taan si­ten. Tä­mä voi tar­koit­taa jo va­ra­tun vas­taa­not­toa­jan muut­ta­mis­ta etä­kon­tak­tik­si. Ter­vey­sa­se­mal­ta ol­laan täl­löin yh­tey­des­sä po­ti­laa­seen. Poik­keus­ti­lan ai­ka­na kii­reet­tö­mään hoi­toon pää­se­mi­ses­tä voi­daan jou­tua jous­ta­maan ja kii­reet­tö­miä vas­taa­not­toai­ko­ja pe­ru­maan.

On erit­täin tär­keää, et­tä ter­vey­sa­se­mil­le saa­vu­taan VAIN eril­li­sen yh­tey­de­no­ton ja ajan­va­rauk­sen pe­rus­teel­la. Ajan­va­rauk­ses­sa py­ri­tään sii­hen, et­tä yh­tä ai­kaa ei oli­si mon­ta po­ti­las­ta odot­ta­mas­sa vuo­roaan.

Akuu­tit oi­reet ja ole­mas­sa ole­vien sai­rauk­sien akuu­tit pa­he­ne­mi­set:

 • Lie­vät hen­gi­tys­tieoi­reet tu­lee sai­ras­taa ko­to­na.
 • Säh­köi­set pal­ve­lut:
 • Oma­so­te– pal­ve­lus­sa voit ky­syä oh­jaus­ta ja neu­von­taa Ter­vey­sa­se­mien cha­tin kaut­ta ma-to klo 8 -16 ja pe klo 8 – 15
 • Oma­so­te-pal­ve­lus­sa voit myös kat­soa tu­lok­set, jos si­nus­ta on otet­tu näyt­tei­tä ko­ro­na­vi­ru­se­päi­lyn vuok­si.
 • Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta –pu­he­lin­neu­von­ta ma – pe klo 8 – 21 ja lauan­tai­sin klo 9 – 15
  pu­he­li­mit­se 0295 535 535 tai teks­ti­vies­til­lä 050 902 0163 (tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät voi käyt­tää pu­he­lin­pal­ve­lua)
 • www.so­te.kai­nuu.fi -si­vul­ta ja Oma­so­tes­ta löy­tyy ”ko­ro­na­bot­ti”, jon­ka kaut­ta voi teh­dä oi­rear­vion, saa­da ko­ti­hoi­to-oh­jei­ta ja löy­tää tie­toa sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­seen liit­tyen.
 • Mi­kä­li voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­set ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta, tu­lee soit­taa päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116117 tai ter­vey­sa­se­man päi­vys­tys­nu­me­roon li­säoh­jei­den saa­mi­sek­si. Yh­tey­de­no­ton pe­rus­teel­la po­ti­laal­le an­ne­taan oh­jeet päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­le tai ter­vey­sa­se­mal­le saa­pu­mi­ses­ta ja kul­ku­rei­tis­tä. Päi­vys­tys­nu­me­roon tul­lei­siin yh­tey­de­not­toi­hin vas­ta­taan 1 päi­vän ai­ka­na.
 • Hä­tä­ti­lan­tees­sa tu­lee soit­taa hä­tä­nu­me­roon 112.
 • Sai­raus­pois­sao­lo­to­dis­tus­ta var­ten tu­lee ot­taa yh­teyt­tä työ­ter­veys­huol­toon tai omaan ter­vey­sa­se­maan, jot­ta päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­ro 116117 ei tuk­keu­du sai­raus­lo­ma­pyyn­nöis­tä.
  Kii­reet­tö­miä ter­vey­sa­se­man pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien tu­lee ot­taa yh­teyt­tä ter­vey­sa­se­mal­le Oma­so­ten kaut­ta tai pu­he­li­mit­se. Yh­tey­de­not­toi­hin py­ri­tään vas­taa­maan kol­men (3) vuo­ro­kau­den si­säl­lä.

Sot­ka­mon ter­vey­sa­se­man puhelinnumerot

Päivystys 08 6156 5009
Kiireetön 08 6156 5009
Potilastoimisto 08 6156 5000

La­bo­ra­to­rio­näyt­tei­den ot­ta­mi­nen pan­de­mian ai­ka­na:

Asiak­kaan tu­lee saa­pua la­bo­ra­to­rio­näyt­tee­not­toa­jal­le ylei­siin ti­loi­hin vain, mi­kä­li hä­nel­lä ei ole hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta.

Jos asiak­kaal­la on va­rat­tu­na la­bo­ra­to­rioai­ka ja si­tä odot­taes­sa il­me­nee hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le li­säoh­jei­den saa­mi­sek­si.

Yh­tey­de­no­tos­sa ar­vioi­daan, voi­daan­ko näyt­tee­not­toa siir­tää. Jol­lei se ole mah­dol­lis­ta, suun­ni­tel­laan, mi­ten näyt­tee­not­to voi­daan par­hai­ten jär­jes­tää ja mi­tä kaut­ta ter­vey­sa­se­mal­le tu­lee saa­pua näyt­tee­not­toa var­ten.

Ti­la- ja kul­ku­jär­jes­te­lyt ter­vey­sa­se­mil­la pan­de­mian ai­ka­na

Sot­ka­mon ter­vey­sa­se­ma:

Hen­gi­tys­tieoi­rei­set oh­jau­tu­vat vas­taa­no­tol­le pu­he­lin­kon­tak­tin kaut­ta. Tar­vit­taes­sa heil­le va­ra­taan vas­taa­not­toai­ka. Kul­ku vas­taa­no­tol­le ta­pah­tuu EN­SIA­PU -kyl­tin oves­ta. Muut EI-hen­gi­tys­tieoi­rei­set po­ti­laat tu­le­vat jo­ko pääo­ves­ta, jos­sa on TER­VEY­SA­SE­MA -kylt­ti tai PER­HE­KES­KUS -kyl­tin oves­ta, jos­ta on kul­ku la­bo­ra­to­rioon ja rönt­ge­niin.

Pan­de­mian ede­tes­sä toi­min­nas­sa ja toi­min­taoh­jeis­sa voi ta­pah­tua muu­tok­sia. Niis­tä tie­do­te­taan erik­seen.

Li­sä­tie­to­ja ja ajan­koh­tai­sia oh­jei­ta voi seu­ra­ta: www.so­te.kai­nuu.fi