Päätöstiedotepohja 26.10.2022

Kunnanhallituksen päätöstiedote 25.10.2022

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 25.10. Kokouksessaan kunnanhallitus hyväksyi kunnan operatiivista toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja ohjelmia. Lisäksi kunnanhallitus käsitteli mm. ympäristöterveydenhuollon isäntäkuntamallin sopimusta, kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosentteja, arviointikertomuksen huomioita ja vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen korottamista 1.2.2023 alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan Sotkamon kunnan laajan hyvinvointikertomuksen ja lähetti sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kokonaisuus piti sisällään kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä 2017–2021 ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025. Suunnitelmassa on huomioitu kuntastrategian linjaukset. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnan tehtäviin myös hyvinvointialueiden käynnistyttyä 1.1.2023.

Työllisyysohjelma vuosille 2022–2025 tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi. Työllisyysohjelma on toimenpideohjelma laaja-alaiselle työllisyydenhoidon kehittämistyölle. Niin ikään kunnanhallitus hyväksyi hallinnon toimialaohjelman vuosille 2022–2025. Toimialaohjelmat perustuvat kuntastrategiassa asetettuun tavoitetilaan, ja joiden vuosittaiset toimenpiteet valtuusto hyväksyy talousarviossa.

Kainuun kunnat (pois lukien Kajaani) ja Kainuun liitto ovat neuvotelleet yhteisestä ICT-henkilöresurssista, ja kunnanhallitus hyväksyi resurssointiin liittyvän sopimusluonnoksen. Sotkamon kunta on katsonut tarpeelliseksi vahvistaa ICT-resurssia huomioiden mm. tietoturva- ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset.

Sotkamon kunnanhallitus on 28.6.2022 todennut Sotkamon kunnan olevan valmis toimimaan Kainuun ympäristöterveydenhuollon isäntäkuntana. Kaikki Kainuun kunnat ovat lausuneet, että valmistelua voidaan jatkaa vastuukuntamallilla. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Kainuun ympäristöterveydenhuollon sopimuksen hyväksymistä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan tehtävää varten perustetaan ympäristöterveysjaosto Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisuuteen. Sopimuksessa määritellään mm. kustannusten jakoperusteista. Tämän lisäksi kunnanhallitus päätti ympäristöterveydenhuollon virkojen perustamista 1.1.2023 alkaen. Virkoja perustetaan yhteensä 23 (mm. eläinlääkäreitä ja terveystarkastajia).

Sotkamon kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 tuloveroprosenttia. Aiempi tuloveroprosentti on ollut 19,75. Sote-uudistus alentaa kunnallisveroprosentteja 12,64 yksikköä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Siirtymän vuoksi kaikkien kuntien on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tulovero-prosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Näin ollen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,11 %. Kiinteistövero-prosenttien osalta ei kunnanhallitus tehnyt muutoksia vuoden 2022 veroprosentteihin ja esitti kunnanvaltuustolle vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määräämistä.

Sotkamon kunnan ja Nevel Oy:n välinen uusi vuokrasopimus lämpöliiketoiminnasta tuli hyväksytyksi. Uusi sopimuskausi päättyy 31.8.2025. Kunta toteuttaa kaukolämpöliiketoiminnassaan pidemmän ajan suunnitelmaa ja tekee siihen liittyviä valmisteluita tämän ja ensi vuoden aikana. Tästä johtuen on tarkoituksen mukaista solmia määräaikainen lyhyehkö sopimus ennen kunnan omien suunnitelmien realisoitumista. Lisäksi Nevel Oy:lle päätettiin vuokrata uudelleen Kiiskinniemi
-kiinteistön n. 12 586 m² määräala 15 vuodeksi.

Lisäksi kunnanhallitus antoi lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin sekä hyväksyi osaltaan emäntäkoulun asemakaavan ja vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen korottamisen 1.2.2023 alkaen. Edellä mainitut asiat siirtyvät edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111