Ilmoitus asemakaavaluonnosten nähtäville asettamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62-63 § ja MRA 30 §) ilmoitetaan seuraavia asemakaavahankkeita koskevien kaavaluonnosten nähtäville asettamisesta.

Luonnos satama 28.9.2017Sataman ympäristön asemakaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutos koskee ns. entistä Shellin tonttia Keskustan asemakaava-alueen korttelissa 243 tontilla 1 ja siihen rajoittuvaa satama-aluetta sekä yleisen tien aluetta. Kaavamuutoksen lähtökohtaisena tarkoituksena on tutkia satama-alueen kehittämistä sekä asuinkerrostalorakentamisen edellytyksiä entisellä huoltoasemarakennuksen tontilla.
Kaavaselostus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luonnos satama 28.9.2017

Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavaluonnos
Suunnittelualue sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella.   Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita. Kaavahankkeen tarkoituksena on tarkastella mm. käyttötarkoituksia, rakentamistehokkuuksia, kerroskorkeuksia, kevyen liikenteen ratkaisuja ja kulttuurihistoriallisten kohteiden huomiointia sekä päivittää asemakaavaa muiltakin osin.
Kaavaselostus terveyskeskuksen ympäristö
Kaavaluonnos terveyskeskuksen ympäristö

Tenetinniemen asemakaavaluonnos
Asemakaavan muutos koskee korttelin 535 tontteja 8-10, korttelin 558 tonttia 1, näihin kortteleihin rajoittuvia virkistysalueita sekä Tenetinkujan katualuetta. Kaavahankkeen keskeisimpinä tarkoituksena on selvittää vakituisen asumisen edellytykset korttelin 535 tonteilla 8-10 sekä Tenetinkujan katualueen tilantarve.
Kaavaselostus  Tenetinniemi
Kaavaluonnos Tenetinniemi

Sataman ympäristön asemakaavahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään henkilöstöruokala Apajassa osoitteessa Keskuskatu 11 torstaina 12.10. klo 17.00 alkaen. Kaikkia yllä mainittuja asemakaavahankkeita koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 3.10-3.11.2017 välisenä aikana Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet -sivuilla www.sotkamo.fi. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta.
Kaavaluonnoksia koskevat mielipiteet on toimitettava 3.11.2017 mennessä kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 3.10.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA