Kuvituskuva Sotkamon covid-19-tiedote.

Kainuu on siirtynyt koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen –Sotkamon kunta antaa alueelleen uusia ohjeita

Kainuussa on todettu yksittäisiä koronatautiryppäitä enenevissä määrin ja altistumiset eri kuntien alueella ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi Kainuu on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen tänään 26.11.2020. Myös Sotkamossa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen ohjeistukset.

Tilanteen johdosta Sotkamon kunta peruu joulunavauksen, joka oli tarkoitus järjestää 27.11. Joulunavauksen peruuntuminen ei vaikuta Joulutorin myyntitapahtumiin.

Sotkamon kunta antaa alueelleen seuraavia ohjeita:

  • Kasvomaskisuositus 2. asteen opiskelijoille. Sotkamon lukio on tiedottanut opiskelijoitaan Wilman kautta.
  • Ra­joi­ta lä­hi­kon­tak­te­ja! Kaik­kia tar­peet­to­mia ta­paa­mi­sia oman per­heen tai lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­lel­la tu­lee ra­joit­taa. Ei-vält­tä­mät­tö­mät ko­kouk­set, juh­la­ti­lai­suu­det ja ryh­mä­har­ras­tuk­set suo­si­tel­laan pe­rut­ta­vak­si. Lak­kiai­set ja muut per­he­juh­lat suo­si­tel­laan pi­tä­mään vain lä­hi­pii­rin kes­ken.
  • Suo­jau­du it­se! Työ­pai­koil­la mas­kin käyt­töä se­kä ruo­kai­lui­hin ja mui­hin so­siaa­li­siin kon­tak­tei­hin liit­ty­viä va­ro­toi­mia tu­lee vah­vis­taa. Ta­paa­mi­set vain kah­den met­rin tur­va­vä­leil­lä tai kas­vo­mas­kia käyt­täen. Maa­kun­tien vä­lis­tä työ­mat­kai­lua on syy­tä ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­miin se­kä suo­sia etä­työ­tä ja etä­ko­kouk­sia mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Jos pys­tyt, hoi­da kaup­pa- ja muu asioin­ti mu­kaan ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la
  • Lii­ku, mut­ta tur­val­li­ses­ti! Lii­kun­ta ul­ko­na on hy­väk­si, mut­ta väl­tä jouk­ko­ja. Va­paa-ajan toi­min­taan ja mat­kai­luun liit­tyen tu­lee nou­dat­taa an­net­tu­ja pe­ru­soh­jei­ta. Esi­mer­kik­si omal­le mö­kil­le oman per­heen kes­ken siir­ty­mi­nen ei muo­dos­ta mer­kit­tä­vää ris­kiä, mut­ta laa­jem­mat kon­tak­tit li­sää­vät ris­kiä.
  • Suo­jaa ris­ki­ryh­miä! Yli 70-vuo­tiai­den tai sai­rauk­sien vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mi­seen on edel­leen kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si tar­tun­ta­ris­kin si­säl­tä­vien mat­ko­jen ja ta­pah­tu­mien jäl­keen on hy­vä ko­ros­te­tus­ti nou­dat­taa suo­ja­toi­mia ja vält­tää ei-kii­reel­li­siä ta­paa­mis­ta.
  • Tes­taa! Ha­keu­du tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Sai­raa­na tu­lee liik­kua ko­toa vain ko­ro­na­tes­tiin ja ta­kai­sin. Tes­tin jäl­keen odo­ta tu­los­ta ko­to­na, älä lii­ku muual­la!

Sotkamolaisten keskuudessa ei ole ilmennyt uusi tartuntoja. Aikaisemmin tällä ja edellisellä viikolla todetut koronvirustartunnat Sotkamossa ovat liittyneet urheilukuplassa Vuokatissa oleskeleviin urheilijoihin.

Sekä Kainuun koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus että Sotkamon kunnan poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuvat 27.11. aamulla, jonka jälkeen toimenpiteistä tiedotetaan yksityiskohtaisemmin.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111