27.3.2020 Kainuun sote: Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuo­tiai­ta hen­ki­löi­tä py­ri­tään suo­jaa­maan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta. Heil­lä on suu­rem­pi ris­ki saa­da tau­dis­ta va­ka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via oi­rei­ta. Vas­tus­tus­ky­ky voi hei­ken­tyä myös pe­rus­sai­rauk­sien, ku­ten dia­be­tek­sen tai sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien ta­kia.

Toi­min­taoh­jee­na, yli 70-vuo­tiaat vel­voi­te­taan py­sy­mään eril­lään kon­tak­teis­ta mui­den ih­mis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Val­tio­neu­vos­to ke­hot­taa yli 70-vuo­tiai­ta vält­tä­mään liik­ku­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la, kos­ka se li­sää tar­tun­ta­ris­kiä. Mi­kä­li on vält­tä­mä­tön­tä käy­dä it­se kau­pas­sa, ap­tee­kis­sa tai ter­vey­sa­se­mal­la tai muu­toin asioi­da, se oli­si hy­vä teh­dä sil­loin, kun mui­ta asiak­kai­ta on liik­keel­lä vä­hän. Etäi­syyt­tä mui­hin ih­mi­siin on pi­det­tä­vä vä­hin­tään met­rin ver­ran. Ul­koi­lu ja liik­ku­mi­nen ovat mah­dol­li­sia, kun se teh­dään so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja vält­täen.

Te­hos­te­tus­ta kä­si­hy­gie­nias­ta on tär­keää huo­leh­tia. Kaik­kien vel­vol­li­suus on omal­la toi­min­nal­la es­tää tau­tia le­viä­mäs­tä.

Lap­sia ei pi­dä vie­dä yli 70-vuo­tiail­le hoi­toon. Huo­len­pi­toa voi puo­lin ja toi­sin osoit­taa nyt muil­la kei­noil­la. Yli 70-vuo­tiai­den ja mui­den ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vien luo­na ei pi­dä tar­peet­to­mas­ti vie­rail­la. Yh­teyt­tä hei­hin voi pi­tää esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se. Mi­kä­li vie­rai­lu on vält­tä­mä­tön­tä, kät­te­lys­tä, ha­laa­mi­ses­ta ja muis­ta lä­hi­kon­tak­teis­ta pi­tää luo­pua. Vie­rai­lul­la pi­tää käyt­tää suun ja ne­nän edes­sä esi­mer­kik­si hui­via.

Nyt tar­vi­taan myös va­paaeh­tois­ten apua – kuin­ka si­nä voit aut­taa?

Lä­hei­set ih­mi­set ja naa­pu­rit ovat tär­kei­tä tu­ki­joi­ta ar­jen su­ju­mi­sek­si poik­keu­so­lois­sa. Ky­sy lä­hei­sel­tä­si tai naa­pu­ril­ta­si, tar­vit­see­ko hän apua. En­si­si­jai­ses­ti tu­lee ai­na sel­vit­tää oli­si­ko apua asioin­tiin saa­ta­vis­sa hen­ki­lön lä­hi­pii­ris­tä, ys­tä­vis­tä tai naa­pu­reis­ta ja vii­me kä­des­sä kun­nan on jär­jes­tet­tä­vä asioin­ti. Mo­net kun­nat ke­rää­vät par­hail­laan yh­teys­hen­ki­löi­tä va­paaeh­tois­työ­hön.

Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti al­kaa koor­di­noi­maan va­paaeh­tois­työ­tä ja toi­mii vi­ra­no­mais­ten apu­na Kai­nuun alueel­la. SPR:n va­paaeh­toi­sek­si voi il­moit­tau­tua In­ter­ne­tis­sä https://va­paaeh­toi­set.pu­nai­nen­ris­ti.fi/ se­kä https://va­paaeh­toi­set.pu­nai­nen­ris­ti.fi/event/7109.

Mis­tä apua Kai­nuus­sa?

1. Vält­tä­mät­tö­män asioin­nin (ruo­ka, elin­tar­vik­keet, lääk­keet tms.) tur­vaa­mi­sek­si ota yh­teyt­tä en­si­si­jai­ses­ti ys­tä­viin, lä­hei­siin, omai­siin ja naa­pu­rus­toon. Jos omai­set tai lä­hi­pii­ri ei­vät voi Ke­la-kor­til­la ha­kea ap­tee­kis­ta lääk­kei­tä, yli 70-vuo­tias voi ha­kea ne tois­tai­sek­si it­se. Ky­sy neu­vo­ja myös omas­ta ap­tee­kis­ta­si.

2. Hyö­dyn­nä yri­tys­ten ko­tiin kul­je­tus­ta. Useat kau­pat ja ra­vin­to­lat tar­joa­vat mak­sul­lis­ta ko­tiin­kul­je­tus­ta. Mo­net kau­pat ovat suun­nan­neet au­kio­loai­ko­ja yli 70-vuo­tiail­le, jot­ta he voi­si­vat käy­dä it­se asioil­la, jos omai­set tai lä­hi­pii­ri ei­vät voi aut­taa.

3. Apua voit saa­da myös jär­jes­töil­tä (Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti, asu­kas- ja ky­läyh­dis­tyk­set jne.) ja seu­ra­kun­nis­ta. Huo­mioi, et­tä joi­den­kin jär­jes­tö­jen apu voi ol­la myös mak­sul­lis­ta.

4. Kai­nuun kun­tien neu­von­ta­pal­ve­lu (ei ter­veys­neu­von­taa)

  • Hy­ryn­sal­mi: puh. 044 720 8714 (kun­ta), puh. 044 292 0253 (SPR)
  • Kuh­mo: kau­pun­gin vaih­de 08 615 5521 (klo 9–15) se­kä pal­ve­lu­nu­me­rot 044 725 5295 ja 044 725 5396 (klo 8–17)
  • Pal­ta­mo: kun­ta vä­lit­tää va­paaeh­toi­sia kaup­pa- ja ap­teek­kia­sioin­tiin, yh­teys en­si­si­jai­ses­ti teks­ti­vies­til­lä p. 044 7500 738 tai 044 7500 989. Tie­to vä­li­te­tään va­paaeh­toi­sil­le.
  • Ris­ti­jär­vi: 08 6155 431 ma–pe klo 9-15.30 se­kä puh. 044 720 8714 (kun­ta), puh. 050 348 9628 (SPR), 044 3620 023 (seu­ra­kun­ta)
  • Sot­ka­mo: kun­nan vi­ras­to­ta­lon vaih­de 08 615 5811
  • Suo­mus­sal­mi: puh. 0400 967 541 (SPR), 040 521 8708 (SPR), 050 339 6437 (SPR)

Kun­tien In­ter­net-si­vuil­la on myös pal­jon kun­ta­koh­tais­ta ja jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vää tie­toa kun­ta­koh­tai­sis­ta asiois­ta ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­miaan liit­tyen. Kai­nuun yh­tei­sen https://www.kai­nuu.fi/ verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta löy­dät kaik­ki Kai­nuun kun­tien, kun­tayh­ty­mien ja kun­tien yh­des­sä omis­ta­mien yh­tiöi­den pal­ve­lut.

5. Kai­nuun alueel­la toi­mii usei­ta yk­si­tyi­siä yri­tyk­siä, jot­ka tar­joa­vat mak­sul­lis­ta pal­ve­lua. Näi­tä pal­ve­lu­ja ovat esi­mer­kik­si asioin­ti, sii­vous, saat­ta­ja­pal­ve­lut ja ruo­ka­pal­ve­lu.

Kun­ta­lai­set voi­vat ha­kea tie­toa oman kun­nan yri­tyk­sis­tä Kai­nuun so­ten In­ter­net-si­vuil­ta suo­ra link­ki yri­tys­ten yh­teys­tie­toi­hin. Kai­nuun alueen pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta löy­tyy tie­toa myös hy­vin­voin­nin pal­ve­lu­tar­jot­ti­mes­ta, ks. http://pal­ve­lu­tar­jo­tin.kai­nuu.fi/ ja https://pa­ras­ta­pal­ve­lua.fi/.

Ikään­ty­nei­den kai­nuu­lais­ten asia­ka­soh­jaus on kes­ki­tet­ty Kai­nuun so­tes­sa, https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­luoh­jaus-ja-neu­von­ta.

Kai­nuun so­ten asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00–15.00 ja per­jan­tai­na klo 9.00–14.00 tai lä­het­tää säh­kö­pos­tia: pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

6. Jos lä­hei­set, naa­pu­rit, omai­set tai muut ta­hot ei­vät voi aut­taa ja si­nul­la on ta­lou­del­li­sia on­gel­mia ota yh­teyt­tä oman kun­nan ai­kuis­so­siaa­li­työ­hön.

Yh­tey­de­no­tot mie­lui­ten ma–pe klo 8–10 vä­lil­lä:

Hy­ryn­sal­mi, 044 797 0445
Ka­jaa­ni, 044 797 0441
Kuh­mo, 044 797 0316
Pal­ta­mo, 044 712 9306
Ris­ti­jär­vi, 044 797 0447
Sot­ka­mo, 044 750 2202
Suo­mus­sal­mi, 044 777 3361.