Kuvassa lukee Ajankohtaista Covid-19 ja siinä on viruksen kuvia.

Kainuun sote: Koronan ilmaantuvuus noussut Kainuussa – uusi määräys velvoittaa vähentämään tartuntariskiä

Aiemmat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamista sekä ravintoloita koskevat rajoituspäätökset ovat edelleen voimassa. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla. Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58 c § mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta ja riittävien etäisyyksien sekä käsien puhdistamisen ja tilojen siivouksen varmistamisesta.

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi olennaista on vähentää lähikontakteja mahdollisimman laajasti. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut uuden rajoitusmääräyksen, joka on voimassa 20.1.-19.2.2022.

Kainuun koronatilanne jatkuu edelleen vaikeana. Ilmaantuvuus on noussut Suomen toiseksi korkeimmalle (2 117 / 100 000 / 14 vrk). Tilanne vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja varhaiskasvatuksen toimintaan, joissa on jouduttu henkilöstön poissaolojen vuoksi erityisjärjestelyihin.

Kainuun sote rajoittaa suunniteltuja leikkauksia sekä kiireettömiä vastaanottoja KAKS:ssa loppuviikosta alkaen, jotta akuutin hoidon resurssit voidaan turvata. Aiemmin yksittäiset yksiköt ovat jo supistaneet toimintoja henkilöstöpulan vuoksi.

Uusi määräys velvoittaa vähentämään tartuntariskiä

PSAVI määrää Kainuun alueella tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä (TtL 58d §). Määräys koskee

  • tiloja, joita käytetään sisällä yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun tai rajatuissa ulkotiloissa yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle.
  • asiakas- ja osallistujamäärästä riippumatta liikunta- ja urheilutiloja sekä ryhmäharrastustoimintaa (mm. ryhmäliikunta, kontaktilajit, ja kuntosalit sisätiloissa, uimahallit ja kylpylät, tanssi- ja kuoro-, harrastajateatteritoiminta, sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten oleskelutilat).

Toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia toteutuksesta kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa). Tarkempia lisätietoja PSAVIn päätöksestä ja aluehallintoviraston sivuilla avi.fi.

Suositukset

Uuden tilojen käyttöä koskevan määräyksen voimaan tullessa Kainuun sote suosittelee, että

  • aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään, mikäli toiminta sisältää lähikontakteja.
  • asiakas- ja osallistujatilojen käyttäjät lisäisivät kotitestien käyttöä ennen tilaisuuksiin tai toimintoihin osallistumista.

Voimassa ovat edelleen muut aiemmat suositukset:

  • yleinen maskisuositus kaikille julkisissa tiloissa, liikennevälineissä sekä oppilaitoksissa (1. luokalta alkaen)
  • vahva etätyösuositus ja tehostetut varotoimet työpaikoilla (maskien käyttö, etäpalaverit, taukojen porrastaminen)
  • kontaktien rajoittaminen omaan lähipiiriin ja lähikontaktien rajoittaminen vapaa-ajan toiminnoissa
  • riskiryhmään kuuluvien suojaaminen tartunnoilta vähentämällä vierailuja hoito- ja hoivayksiköissä
  • yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi
  • maakuntarajat ylittävää matkustamista ei suositella

Ha­keu­du CO­VID19-tes­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.

Kainuun soten koko tiedote luettavissa Kainuun soten sivuilta.

Lisäys 20.1.2022:

Toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia toteutuksesta kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa).

Lisätietoja ja ohjeita on koottu sekä Kainuun soten koronainfoon että AVIn verkkosivuille.

Aiemmat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamista sekä ravintoloita koskevat rajoituspäätökset ovat edelleen voimassa. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla. Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58c § mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta ja riittävien etäisyyksien sekä käsien puhdistamisen ja tilojen siivouksen varmistamisesta.

Ras­kaa­na ole­vil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on li­sän­nyt ras­kaa­na ole­vat va­ka­van ko­ro­na­tau­din ris­ki­ryh­miin. Ras­kaus voi al­tis­taa va­ka­val­le ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tiol­le, jon­ka li­säk­si ko­ro­nain­fek­tio li­sää myös ras­kaus­myr­ky­tyk­sen ris­kiä se­kä nos­taa ras­kaa­na ole­van ja vas­ta­syn­ty­neen ris­kiä jou­tua sai­raa­la- ja te­ho­hoi­toon.

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kai­kil­le ras­kaa­na ole­vil­le. Ro­ko­tuk­set voi ot­taa mis­sä ta­han­sa ras­kau­den vai­hees­sa. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat voi­vat ot­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen 3 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen.