Kuvassa lukee Ajankohtaista Covid-19 ja siinä on viruksen kuvia.

Kainuun sote: Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ja ko­ro­na­pas­sin käyt­töön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set ovat päät­ty­neet

Val­tio­neu­vos­ton ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set, se­kä ko­ro­na­pas­sin käyt­töön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set ovat päät­ty­neet 28.2.2022. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton 58 d § mu­kai­set ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 19.3.2022 as­ti.

Ylei­set hy­gie­nia­vel­voit­teet (tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § ja ra­vin­to­lois­sa 58 a § ) on voi­mas­sa 30.6.2022 saak­ka. Ra­vin­to­loi­den ase­tuk­sel­la sää­de­tyt vel­voit­teet ovat voi­mas­sa ku­lu­van maa­lis­kuun lop­puun.

 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on il­moi­tet­ta­va asiak­kaik­seen saa­pu­vil­le nä­ky­väs­ti, et­tei hen­ki­lö, jol­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, saa tul­la ra­vit­se­mis­liik­kee­seen.
 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on huo­leh­dit­ta­va eri­tyi­ses­ti sii­tä, et­tei sen ti­lois­sa syn­ny tar­pee­ton­ta tun­gos­ta ja et­tä asiak­kai­den saa­pu­mi­nen liik­kee­seen to­teu­te­taan ta­val­la, jos­sa pi­de­tään asiak­kai­den ja seu­ruei­den vä­lil­lä riit­tä­vä etäi­syys.
 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on huo­leh­dit­ta­va ti­lo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta, se­kä sii­tä et­tä asiak­kaat saa­vat mah­dol­li­suu­den kä­sien puh­dis­ta­mi­seen.
 • Ra­vit­se­mis­liik­kei­den on laa­dit­ta­va kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma sii­tä, mi­ten se to­teut­taa sen toi­min­taan ja si­sä- ja ul­ko­ti­lo­jen käyt­töön sää­de­tyt vel­vol­li­suu­det ja ra­joi­tuk­set.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­set 20.3.22 as­ti

 • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja.
 • Kou­luis­sa mas­ki­suo­si­tus op­pi­lail­la 1. luo­kal­ta al­kaen.
 • Hoi­to- ja hoi­va­työs­sä se­kä so­siaa­li­huol­los­sa mas­kin käyt­tö­vel­voi­te se­kä asia­kas­kon­tak­teis­sa et­tä hen­ki­lös­tön vä­li­sis­sä kon­tak­teis­sa.
 • Suo­si­tel­laan etä­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Työ­pai­koil­la suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen.
 • Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin.
 • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ja nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
 • Suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta.
 • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
 • Suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.