Kainuun sote: Sotkamon terveyskeskuksen vuodeosastolla korona-altistus – osasto on karanteenissa

Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­deo­sas­tol­la hoi­dos­sa ol­leel­la po­ti­laal­la on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta.

Po­ti­laal­la on 14.10. osas­tol­ta siir­ron jäl­keen il­men­nyt hen­gi­tys­tieoi­rei­ta, joi­den joh­dos­ta hen­ki­löl­tä on otet­tu ko­ro­na­tes­ti. Osas­ton hen­ki­lö­kun­ta ja muut po­ti­laat on tes­tat­tu tä­nään 15.10. ja to­det­tu yk­si jat­ko­tar­tun­ta osas­ton po­ti­laal­la.

Al­tis­tu­mis­ten vuok­si Sot­ka­mon ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan po­ti­laat on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ei­kä vie­rai­lut osas­tol­la ole tois­tai­sek­si mah­dol­li­sia. Osas­tol­ta aiem­min ko­tiu­tu­neet mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet po­ti­laat on ta­voi­tet­tu ja oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tiin pois lu­kien ne, joil­la on täy­si ro­ko­te­sar­ja otet­tu­na.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on ylei­ses­ti rau­hal­li­nen. Maa­nan­tain jäl­keen Kai­nuus­sa on edel­lä mai­ni­tun Sot­ka­mon ta­pauk­sen li­säk­si to­det­tu yk­si tar­tun­ta. Ei­len Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­ta on kak­si Suo­meen mat­kal­la ol­lut­ta hen­ki­löä oh­jat­tu ta­kai­sin Ve­nä­jäl­le po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen joh­dos­ta.

Sai­raa­la­hoi­don tar­ve kas­vaa – ko­ro­na­ro­kot­tei­den kat­ta­vuu­des­sa edel­leen mer­kit­tä­vää va­jet­ta

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä Suo­mes­sa kas­vaa edel­leen. Vii­me vii­kon ai­ka­na eri­kois­sai­raan­hoi­don osas­toil­le tu­li yli 100 uut­ta ko­ro­na­po­ti­las­ta. Hoi­don tar­peen kas­vu se­lit­tyy lä­hes yk­si­no­maan ro­kot­ta­mat­to­mien hen­ki­löi­den sai­ras­tu­mi­ses­ta va­ka­vaan ko­ro­na­tau­tiin. Sa­to­ja­tu­han­sia ro­ko­tu­si­käi­siä suo­ma­lai­sia on vie­lä ko­ko­naan il­man ro­ko­te­suo­jaa.

”Ko­ro­na voi ol­la va­ka­va ja pit­käai­kai­nen sai­raus myös nuo­rem­mil­le – tuu­rin va­raan ter­veyt­tä ei kan­na­ta jät­tää, kun vaih­toeh­to eli ro­ko­te on ole­mas­sa”, muis­tut­taa Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta. ”Val­ta­kun­nal­li­ses­ti kes­kus­te­lu ko­ve­nee ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta ja li­sään­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta pit­käl­ti ro­kot­teil­la es­tet­tä­vis­sä ole­vien sai­ras­tu­mis­ten osal­ta. Täl­lä on myös pit­käai­kais­ta vai­ku­tus­ta mui­den po­ti­lai­den hoi­toon, jo­ten pik­kua­sias­ta ei ole ky­sy­mys”, to­teaa Kouk­ka­ri.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668