Kainuun sote: Sotkamon tk-osasto avautuu – Mahdollisia korona-altistumisia tiedossa

Ko­ro­na­ti­lan­ne jat­kuu Kai­nuus­sa edel­leen rau­hal­li­se­na. Il­maan­tu­vuus on maan al­hai­sin; 61,3 /100 000 asu­kas­ta/14 vrk. Tar­tun­to­ja to­de­taan pääo­sin per­he- tai lä­hi­pii­ri­kon­tak­teis­sa.

Sot­ka­mon tk-sai­raa­lan vuo­deo­sas­tol­la ei ole to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja. Osas­to ava­taan tä­nään uu­sil­le po­ti­lail­le ja vie­rai­li­joil­le.

Mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Kai­nuus­sa – oi­rei­se­na ha­keu­dut­ta­va tes­tiin

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen saa­man tie­don mu­kaan lauan­tai-il­lan ja sun­nun­tai­yön 20.11.–21.11. ai­ka­na Vuo­ka­tin Win­ter Open -ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­neel­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Hen­ki­lö on ol­lut ta­pah­tu­mas­sa oi­reet­to­ma­na, mut­ta mah­dol­li­ses­ti vi­ruk­sen tar­tut­ta­vuu­sai­ka­na.

Myös 28.11. ju­na­vuo­rol­la Ou­lus­ta Ka­jaa­niin (klo 18:12–20:30) vau­nus­sa 11 mat­kus­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Var­men­net­tu­ja lä­hi­kon­tak­te­ja mat­kan ai­ka­na ei ole tie­dos­sa, mut­ta tar­tun­ta­ris­kiä pi­de­tään mah­dol­li­se­na.

Mai­nit­tu­na ai­koi­na ta­pah­tu­ma­pai­koil­la ol­lei­ta ke­ho­te­taan va­ro­toi­me­na ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li hen­gi­tys­tie- tai mui­ta ko­ro­naan so­pi­via oi­rei­ta il­me­nee.

Fluns­sai­se­na ei pi­dä men­nä töi­hin, kou­luun tai har­ras­tuk­siin. Eten­kin ro­kot­ta­mat­to­mien tai va­jaan ro­ko­tus­suo­jan saa­nei­den tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin, jot­ta mah­dol­li­nen ko­ro­na­tar­tun­ta voi­daan to­de­ta tai pois­sul­kea.

Lue koko Kainuun soten tiedote: sote.kainuu.fi