Kainuun sote: Viikonloppuna viisi uutta koronatartuntaa

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on tehty ja sen pe­rus­teel­la tie­dos­sa ei ole laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia.

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin nel­jä ja sun­nun­tai­na yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta.
Ta­pauk­set kes­kit­ty­vät Sot­ka­moon, jos­sa Lei­vo­lan­ky­län ala­kou­lus­sa ja il­ta­päi­vä­ker­hos­sa on ko­ro­na­tar­tun­nan vuok­si ase­tet­tu 30 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin. Sot­ka­mon ur­hei­lu­lu­kios­sa puo­les­taan ko­ro­na­tar­tun­to­ja on to­det­tu nel­jäl­lä op­pi­laal­la ja Vuo­kat­ti Spor­tis­sa har­joit­te­le­vas­sa ul­ko­maa­lai­ses­sa jouk­kuees­sa on sa­moin nel­jä tar­tun­taa.
Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la tie­dos­sa ei ole laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia.
Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa yh­del­lä jo ko­tiu­tu­neel­la ja ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la po­ti­laal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, mut­ta ta­pauk­seen ei lii­ty uu­sia al­tis­tu­mi­sia. Terveyskeskussairaalan vuodeosasto on edel­leen vie­rai­lu­kiel­los­sa, ei­kä uu­sia po­ti­lai­ta ote­ta tois­tai­sek­si. Osas­ton avaa­mis­ta ar­vioi­daan lop­pu­vii­kon ai­ka­na.
Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti ja mak­sut­ta kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. 15. mar­ras­kuu­ta al­kaen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa myös inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä. Ro­ko­tus­pis­teis­tä saa li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.
Kai­nuus­sa on voi­mas­sa THL:n suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ti­lan­teis­sa, jois­sa ih­mi­siä ko­koon­tuu pal­jon ja lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.
Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee oireisena ha­keu­tua eri­tyi­ses­ti, mi­kä­li kuu­luu ro­kot­ta­mat­to­miin tai va­jaan ro­ko­tus­suo­jan omaa­viin, ris­ki­ryh­miin tai so­te-am­mat­ti­hen­ki­löi­hin. Tes­tia­jan voi Kai­nuus­sa va­ra­ta Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.
Lue koko tiedote Kainuun soten sivuilta: https://sote.kainuu.fi