Kunnanhallituksen 3.10.2023 päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina käsittelemään mm. Sotkamon kirkonkylän Masterplan -suunnitelmaa, päivitettyä Kainuun ympäristöterveydenhuollon sopimusluonnosta Puolangan irtautumisen johdosta ja osayleiskaavan käynnistämistä Uutelan kaivospiirin alueella.

Kainuun ympäristöterveydenhuollon tuottaminen on ollut vuodesta 2023 alkaen Sotkamon kunnan hallinnon alla ns. isäntäkuntamallilla. Kainuun kunnista kaikki ilmoittivat tuottavansa ympäristöterveydenhuollon palvelut Kainuun ympäristöterveydenhuollon kautta vuoden 2023 alusta alkaen. Puolangan kunnanhallitus on irtisanoutunut yhteistoimintasopimuksesta siten, että sopimus päättyy 31.12.2023. Tästä johtuen yhteistoimintasopimus on tarpeen päivittää. Kunnanhallitus lähetti valtuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn sopimuksen Kainuun ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Kunnanhallitus käsitteli Sotkamon kirkonkylän Masterplania, joka on toiminnallinen suunnitelma sisältäen kirkonkylän kehittämisen vahvuuksien ja niin kutsuttujen pullonkaulojen tunnistamisen sekä arvion mahdollisuuksien realistisesta hyödyntämisestä. Yleissuunnitelmallinen asiakirja on ohjaava asiakirja valmistelulle ja myöhemmälle päätöksenteolle. Masterplan sisältää välittömiä ja akuutteja toimenpide-ehdotuksia sekä pitkän aikavälin tavoitteita.. Suunnitelman osana on Sotkamon taajamakuvallinen tarkastelu. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Sotkamon kirkonkylän Masterplanin hyväksymistä. Kunnanjohtaja valtuutettiin tekemään asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset.

Elementis Minerals B.V.Branch Finland on ehdottanut, että Sotkamon kunta käynnistäisi osayleiskaavan laatimisen Uutelan kaivospiirin alueelle. Uutelan kaivospiiri sijaitsee Komulanlammentien varrella Terrafamen kaivoksen itäpuolella. Alueella tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen on arvioitu, että talkkimalmin louhintaa voidaan laajennuksen myötä jatkaa vuoteen 2035 saakka. Kaivokselta louhittu malmi ajetaan rikastettavaksi noin 21 km etäisyydellä sijaitsevalle Punasuon tehtaalle. Kainuun maakuntakaavassa kaivospiirin alueelle on osoitettu kaivostoimintaan tarkoitetun alueen kohdemerkintä. Kaivospiirin ympäröivä alue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Sotkamon kunnan ja Elementis Minerals välisessä kaavoitussopimuksessa määritellään Elementis Minerals vastuista osayleiskaavan laatimisen ja osayleiskaavatyössä tarvittavien selvitysten laadinnan konsulttikustannuksista kokonaisuudessaan. Elementis Minerals korvaa kunnalle kaavaprosessin vaatimasta kaavoituksen ohjauksesta, hallinnollisesta käsittelystä sekä osallistamisesta 4000 €. Kunnanhallitus hyväksyi sekä yleiskaavan vireille tulon että Sotkamon kunnan ja Elementis Minerals B.V. Branch:in välisen kaavoitussopimuksen.

Naapurinvaaran vesiosuuskunnan liittyessä osaksi Sotkamon kunnan vesihuoltolaitosta, on Naapurinvaaran vesiosuuskunnan kanssa sovittu vesiosuuskunnan omistaman kiinteistön luovutuksesta. Eräpirtti -nimisellä kiinteistöllä sijaitsee luovutettuun verkostoon liittyvä paineenkorotusasema. Omistusoikeus siirtyy kiinteistönluovutussopimuksella, jonka kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan johtajasopimuksen kokonaisarviointia ja päätti perustaa ympäristötarkastajan viran 1.11.2023 alkaen. Kunnanhallitus käsitteli myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden pyytämää lausuntopyyntöä päätöksen täytäntöönpanon kiellosta, joka koski 11.9.2023 kunnanvaltuuston päätöstä §74 konsernilainan myöntäminen. Kunnanhallitus totesi lausunnossaan, ettei täytäntöönpanokiellolle ole perusteita.

Lisätietoja
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, mika.kilpelainen@sotkamo.fi, 0447502111